Cotas

As cotizacións só unicamente a afectos da cobertura da asistencia sanitaria e outras prestacións sociais incluídas dentro da cobertura do Mutualismo Xudicial. Non xeran dereitos a efectos do cálculo da pensión de xubilación.

A cotización determínase aplicando un tipo fixado anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado á base de cotización, que é igual ao haber regulador que en cada momento estea establecido para efectos de cotización dos Dereitos Pasivos.

Para os mutualistas obrigados a cota mensual obtense multiplicando a base de cotización anual polo tipo e dividindo o resultado entre 14, e abóase unha cota dobre nos meses de xuño e decembro.

Para os mutualistas voluntarios a base de cotización anual multiplícase pola suma do tipo e da achega estatal, e a seguir o resultado divídese entre 12 mensualidades.

Cotizacións a MUGEJU - Exercicio 2022

 1. Mutualistas obrigatorios (cota mensual)

  GRUPO HABER REGULADOR COTA ACTIVO 1,69%
  A1 41.769,42 50,42
  A2 32.873,58 39,69
  C1 25.247,46 30,48
  C2 19.974,95 24,11
 2. Mutualistas voluntarios (cota mensual)

  GRUPO HABER REGULADOR COTA MENSUAL
  A1 41.769,42 264,54
  A2 32.873,58 208.20
  C1 25.247,46 159,90
  C2 19.974,95 125,51

   Achega estatal 5,91 (4,10 +1,81) LEI 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022.