Quotes

Les cotitzacions solament únicament a afectes de la cobertura de l'assistència sanitària i altres prestacions socials incloses dins de la cobertura del Mutualisme Judicial. No generen drets a l'efecte del càlcul de la pensió de jubilació.

La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que és igual en haver-hi regulador que a cada moment estiga establit a l'efecte de cotització dels Drets Passius.

Per als mutualistes obligats la quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14, i s'abona una quota doble en els mesos de juny i desembre.

Per als mutualistes voluntaris la base de cotització anual es multiplica per la suma del tipus i de l'aportació estatal, i a continuació el resultat es dividix entre 12 mensualitats.

Cotitzacions a MUGEJU - Exercici 2022

 1. Mutualistes obligatoris (quota mensual)

  GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA ACTIU 1,69%
  A1 41.769,42 50,42
  A2 32.873,58 39,69
  C1 25.247,46 30,48
  C2 19.974,95 24,11
 2. Mutualistes voluntaris (quota mensual)

  GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA MENSUAL
  A1 41.769,42 264,54
  A2 32.873,58 208.20
  C1 25.247,46 159,90
  C2 19.974,95 125,51

   Aportació estatal 5,91 (4,10 +1,81) LLEI 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022.