Quotes

Recomanar aquesta pàgina

Contingut

Nocions Generals

Les cotitzacions que els funcionaris de l'administració de Justícia realitzen a MUGEJU solament són a afectes de la cobertura de l'assistència sanitària i altres prestacions socials incloses dins de la cobertura del Mutualisme Judicial, no generant drets a l'efecte del càlcul de la pensió de jubilació, puix que aquest Organisme no té entre les seves competències la gestió d'aquesta prestació.

Els mutualistes voluntaris ingressen les seves quotes directament a MUGEJU i. encara que mantinguin l'alta voluntària en la Mutualitat, aquestes cotitzacions, igual que els mutualistes obligatoris són a efectes exclusius de la cobertura sanitària i altres prestacions socials, per la qual cosa tampoc generen drets a l'efecte de la jubilació.

La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que és igual en haver-hi regulador que a cada moment estigui establert a l'efecte de cotització de Drets Passius.
La quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14. S'abonarà una quota doble en els mesos de juny i desembre.

La quota mensual per 2019, fins que no es publiqui la nova llei de pressupostos per a l'any 2019 contínua sent la mateixa que per 2018, segons el grup/subgrup funcionarial al que pertanyi el mutualista, oscil·la entre 48,99 € i 23,43 €. En el cas dels mutualistes voluntaris la quota es multiplica per 12 mensualitats.

 

Cotitzacions a MUGEJU - Exercici 2019

1.    Mutualistes Obligatoris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA ACTIU 1,69%
A1 40.585,20 48,99
A2 31.941,56 38,56
C1 24.531,71 29,61
C2 19.408,65 23,43

 

2. Mutualistes Voluntaris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA MENSUAL
A1 40.585,20 231,67
A2 31.941,56 182,34
C1 24.531,71 140,04
C2 19.408,65 110,79

 

Aportació Estatal 5,18 (4,10 +1,08) LLEI 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.