Quotes

Contingut

Nocions Generals

Les cotitzacions que els funcionaris de l'administració de Justícia realitzen a MUGEJU solament són a afectes de la cobertura de l'assistència sanitària i altres prestacions socials incloses dins de la cobertura del Mutualisme Judicial, no generant drets a l'efecte del càlcul de la pensió de jubilació, puix que aquest Organisme no té entre les seves competències la gestió d'aquesta prestació.

Els mutualistes voluntaris ingressen les seves quotes directament a MUGEJU i, encara que mantinguin l'alta voluntària en la Mutualitat, aquestes cotitzacions, igual que els mutualistes obligatoris són a efectes exclusius de la cobertura sanitària i altres prestacions socials, per la qual cosa tampoc generen drets a l'efecte de la jubilació.

La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que és igual en haver-hi regulador que a cada moment estigui establert a l'efecte de cotització dels Drets Passius.

La quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14. S'abonarà una quota doble en els mesos de juny i desembre.

La quota mensual per 2021, ve fixada en la llei 11/2020 de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, que segons el grup/subgrup funcionarial al que pertanyi el mutualista, oscil·la entre 49,43 € i 23,64 €. En el cas dels mutualistes voluntaris la quota es multiplica per 12 mensualitats.

Cotitzacions a MUGEJU - Exercici 2021

1.    Mutualistes Obligatoris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA ACTIU 1,69%
A1 40.950,41 49,43
A2 32.229,00 38,91
C1 24.752,41 29,88
C2 19.583,28 23,64

 

2. Mutualistes Voluntaris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA MENSUAL
A1 40.950,41 235,12
A2 32.229,00 185,05
C1 24.752,41 142,12
C2 19.583,28 112,44

Aportació Estatal 5,20 (4,10 +1,10) LLEI 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.