Quotes

Contingut

Nocions Generals

Les cotitzacions que els funcionaris de l'administració de Justícia realitzen a MUGEJU solament són a afectes de la cobertura de l'assistència sanitària i altres prestacions socials incloses dins de la cobertura del Mutualisme Judicial, no generant drets a l'efecte del càlcul de la pensió de jubilació, puix que aquest Organisme no té entre les seves competències la gestió d'aquesta prestació.

Els mutualistes voluntaris ingressen les seves quotes directament a MUGEJU i, encara que mantinguin l'alta voluntària en la Mutualitat, aquestes cotitzacions, igual que els mutualistes obligatoris són a efectes exclusius de la cobertura sanitària i altres prestacions socials, per la qual cosa tampoc generen drets a l'efecte de la jubilació.

La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que és igual en haver-hi regulador que a cada moment estigui establert a l'efecte de cotització dels Drets Passius.

La quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14. S'abonarà una quota doble en els mesos de juny i desembre.

La quota mensual per 2022 oscil·la entre 50,42 € i 24,11 €. En el cas dels mutualistes voluntaris la quota es multiplica per 12 mensualitats.

Cotitzacions a MUGEJU - Exercici 2022

1.    Mutualistes Obligatoris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA ACTIU 1,69%
A1 41.769,42 50,42
A2 32.873,58 39,69
C1 25.247,46 30,48
C2 19.974,95 24,11

 

2. Mutualistes Voluntaris (Quota mensual)

GRUP HAVER-HI REGULADOR QUOTA MENSUAL
A1 41.769,42 264,54
A2 32.873,58 208.20
C1 25.247,46 159,90
C2 19.974,95 125,51

 Aportació Estatal 5,91 (4,10 +1,81) LLEI 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022.