Erakundea aldatzea.

Orrialde hau gomendatu

INFORMACIÓN

INICIACIÓN: Interesatuak eskatu zuten

EPEA: 3 hilabete

ISILIK: Baiestekoa

Los mutualistas y las mutualistas, cuando tramiten su alta en la Mutualidad General Judicial, pueden optar por recibir asistencia sanitaria a través de una entidad médica privada, que esté en el concierto, o de los Servicios Públicos de Salud de las CCAA o, en Ceuta y Melilla, a través del INGESA.

Zure aukera alda daitezke osasun-laguntza ematen duen erakundeari, kasu hauetan:

1. ALDAKETA. : Los mutualistas y las mutualistas pueden realizar un cambio ordinario de entidad médica todos los años, durante el mes de enero, BEHIN BAKARRIK.

PRESENTACIÓN EPEA: 1. Irudian, urte bakoitzeko urtarrilaren 31 arte.

PRESENTACIÓN MODUAK:

  • ON LINE: Para la realización de este trámite online deberá estar dado de alta como mutualista de la Mutualidad General Judicial. La identificación se hará a través del sistema Cl@ve horretarako, plataforma hori alta emanda egon behar du edo, bestela, horietako bat izan edo dni-electrónico onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren bidez, Kontsulta itzazu baldintza teknikoak tramiteak on line sarbidea.
  • AURREZ AURRE: en los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de Mugeju, así como en cualquiera de los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ONDORIOEN DATA: El cambio ordinario de entidad médica surte efectos a partir del día 1 de febrero del año en curso.

PRESENTACIÓN EREDUA: Debe presentar el modelo de Solicitud de Cambio de Entidad Médica BETETA ETA SINATUTA laukitxoa markatu. ALDAKETA ARRUNTAK.

2. APARTEKO ALDATZEA:

PRESENTACIÓN EPEA: Urte osoan.

PRESENTACIÓN MODUAK:

  • ON LINE: Online izapide hori egiteko, Mutualitate Orokor Judizialak mutualista gisa alta emanda egon behar du. Identifikazioa (sistemak erabiliko dira. Cl@ve para lo cual deberá estar dado de alta en dicha plataforma o bien disponer de dni-electrónico o de uno de los onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren bidez, Kontsulta itzazu baldintza teknikoak tramiteak on line sarbidea.
  • AURREZ AURRE: lurralde Ordezkaritzek Mugeju eta zerbitzu zentraletan nahiz beste leku guztietan 2015. legearen 39. artikuluan aurreikusitako (16.4, herri administrazioen Jardunbideari alegia.

Para solicitar dicho cambio, deberán presentar el modelo de Solicitud de Cambio de Entidad Médica, marcando la casilla de EZ ALDATU epe barruan, alegia.

TIPOS DE CAMBIO EXTRAORDINARIO, FECHA DE EFECTOS Y MODELO A UTILIZAR EN CADA CASO:

EGOITZA ALDATZEAGATIK EDO HELMUGA: Cuando se produzca un cambio de destino del/de la mutualista en activo,o de residencia del/de la mutualista jubilado/jubilada o del de la titular no mutualista, que implique, en todos los casos un cambio de provincia.

Surtirá efectos desde el día 1 del mes siguiente al que se realice la tramitación.

Hori aldatzeko eredua aurkeztu beharko dute A-1 ETA DATUEN TITULARRAK AFILIACIÓN VARIACIÓN EGITEKO ESKAERA.

Lanean ari diren edo mutualisten mutualista ere aurkeztu behar dute berria hartu badute.

EZINBESTEKO ARRAZOIENGATIK: Gero, ezinbesteko arrazoiengatik, mutualistak edo mutualista adostasuna lortzea, idatziz, bi erakundeek gordeta.

El cambio extraordinario por circunstancias excepcionales surte efectos el mismo día que se acuerda favorablemente mediante Resolución de la Gerencia del organismo.

Aldaketa hori eskatzeko, honakoak aurkeztu beharko dituzte:

  • El modelo de Solicitud de Cambio de Entidad Médica, marcando la casilla de EZ ALDATU , beteta eta sinatuta.
  • Idatzi duten erakundeetako bat da.

Nolanahi ere, onuradunek eta entitate onuradunek jaso nahi duen berari atxikiko dira titularrak edo bere titulartasuna zein eskubide hori.

Informazio gehiago telefono dei dezakezu (erakundeekin batera, medikuntza edo osasun Área kontsultatu, orri honetan bertan, atalean: Zerbitzuak .

OSASUN SISTEMA ALDATZEA PÚBLICO (INSS):

Ez dira sekula egon, gizarte segurantzaren erregimenean, titular gisa, eta ez dute afiliazio-zenbakia, bete eta sinatu behar dute TA.1 eredua, baita GSDO presentarlo mahaian, zenbaki hori eskatzeko. Horretarako bideratu behar Gizarte Segurantzako afiliazio-zk. atalean sartu eskabidean adierazitako edo, bestela, agiri hori (fotokopia erantsi ditu.

Osasun-laguntza jasotzeko, osasun-sistema publikoan osasun-txartel indibiduala berak eskatu beharko du herriko osasun zentroan bertan, bai eta jabea irakasle onuradunek dokumentuan dauden onuradunentzat, MUGEJU afiliazio-zk.