Canvi d'Entitat Mèdica

Recomanar esta pàgina

INFORMACIÓ

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 3 mesos

SILENCI: Estimatori

Els mutualistes i les mutualistes, quan tramiten la seua alta en la Mutualitat General Judicial, poden optar per rebre assistència sanitària a través d'una entitat mèdica privada, que estiga en el concert, o dels Servicis Públics de Salut de les CCAA o, a Ceuta i Melilla, a través de l'INGESA.

Poden canviar la seua opció d'entitat prestadora de l'assistència sanitària en els següents suposats:

1. CANVI ORDINARI: Els mutualistes i les mutualistes poden realitzar un canvi ordinari d'entitat mèdica tots els anys, durant el mes de gener, PER UNA SOLA VEGADA.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: De l'1 al 31 de gener de cada any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a açò haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DATA D'EFECTES: El canvi ordinari d'entitat mèdica assortix efectes a partir del dia 1 de febrer de l'any en curs.

MODEL DE PRESENTACIÓ: Ha de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica DEGUDAMENT EMPLENAT I FIRMAT, marcant la casella de CANVI ORDINARI.

2. CANVI EXTRAORDINARI:

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Durant tot l'any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a açò haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI, dins del termini establit.

TIPUS DE CANVI EXTRAORDINARI, DATA D'EFECTES I MODEL A UTILITZAR EN CADA CAS:

PER CANVI DE RESIDÈNCIA: Quan es produïsca un canvi de destinació del/de la mutualista en actiu o de residència del/de la mutualista jubilat/jubilada o del de la titular no mutualista, que implique, en tots els casos, un canvi de residència a una altra província.

Assortirà efectes des del dia 1 del mes següent al que es realitze la tramitació.
Per a este canvi, hauran de presentar el model A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACIÓ I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS. Els mutualistes i les mutualistes en actiu hauran d'adjuntar, a més, la presa de possessió en la nova destinació.