Canvi d'Entitat Mèdica

INFORMACIÓ

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 3 mesos

SILENCI: Estimatori

Les persones titulars, quan tramitin la seva alta en la Mutualitat General Judicial, poden optar per rebre assistència sanitària a través d'una entitat mèdica privada, que estigui en el concert, o dels Serveis Públics de Salut de les CCAA o, a Ceuta i Melilla, a través de l'INGESA.

Poden canviar la seva opció d'entitat prestadora de l'assistència sanitària en els següents suposats:

 

1. CANVI ORDINARI: Les persones titulars poden realitzar un canvi ordinari d'entitat mèdica tots els anys, durant el mes de gener, PER UNA SOLA VEGADA.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: De l'1 al 31 de gener de cada any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a això haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de DNI-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Serveis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DATA D'EFECTES: El canvi ordinari d'entitat mèdica assorteix efectes a partir del dia 1 de febrer de l'any en curs.

MODEL DE PRESENTACIÓ: Ha de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT, marcant la casella de CANVI ORDINARI.

 

2. CANVI EXTRAORDINARI DE FEBRER DE 2022 PER RESOLUCIÓ DEL GERENT DE MUGEJU, accedeixi a la resolució prement el següent enllaç.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: De l'1 al 28 de febrer de 2022.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a això haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de DNI-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Serveis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DATA D'EFECTES: Aquest canvi extraordinari d'entitat mèdica assorteix efectes a partir del dia 1 de març de 2022.

MODEL DE PRESENTACIÓ: Ha de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI FEBRER 2022.

 

3. UN ALTRE CANVI EXTRAORDINARI:

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Durant tot l'any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a això haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de DNI-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Serveis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI, dins del termini establert.

TIPUS DE CANVI EXTRAORDINARI, DATA D'EFECTES I MODEL A UTILITZAR EN CADA CAS:

PER CANVI DE DESTINACIÓ O RESIDÈNCIA: Quan es produeixi un canvi de destinació del/de la mutualista en actiu,o de residència del/de la mutualista jubilat/jubilada o del de la titular no mutualista, que impliqui, en tots els casos un canvi de província.

Assortirà efectes des del dia 1 del mes següent al que es realitzi la tramitació.

Per a aquest canvi, hauran de presentar el model A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACIÓ I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS.

Els mutualistes i les mutualistes en actiu hauran d'adjuntar, a més, la presa de possessió en la nova destinació.

PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS: Quan, per circumstàncies excepcionals, el mutualista o la mutualista obtingui la conformitat expressa, per escrit, de les dues entitats afectades.

El canvi extraordinari per circumstàncies excepcionals assorteix efectes el mateix dia que s'acorda favorablement mitjançant Resolució de la Gerència de l'organisme.

Per sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar:

  • El model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI, degudament emplenat i signat.
  • Escrits de conformitat de les entitats afectades.

En tot cas, els beneficiaris i les beneficiàries s'adscriuran a la mateixa entitat mèdica per la qual opti el titular o la titular de qui depengui el seu dret.

Per a informació relacionada amb les entitats mèdiques pot cridar a qualsevol dels telèfons de l'Àrea d'Assistència Sanitària o consultar, en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat de Prestacions.

CANVI A SISTEMA PÚBLIC DE SALUT (INSS):

Si no han estat mai en el Règim de Seguretat Social, com a titulars, i manquen de nombre d'afiliació, hauran d'emplenar i signar el Model TA.1, així com presentar-ho personalment en la TGSS, per sol·licitar aquest nombre. Per a aquesta tramitació hauran d'inserir el nº d'afiliació a Seguretat Social a l'apartat indicat en la sol·licitud o, en defecte d'això, adjuntar fotocòpia del document que ho contingui.

Per tenir accés a la prestació d'assistència sanitària, pel Sistema Públic de Salut hauran de sol·licitar personalment la targeta sanitària individual al Centre de Salut de la seva Localitat de Residència, tant per el/la titular com per als beneficiaris i les beneficiàries inclosos/as en el seu document d'afiliació a MUGEJU.