Beneficiaris

Normativa

CIRCULAR nº95 de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, de data 20 de juny de 2018, sobre el Règim d'Afiliació a la Mutualitat General Judicial.(PDF)

Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Mutualisme Judicial.(BOE núm. 186, de 4 d'agost de 2011) (PDF)

Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia.(BOE núm. 154, de 28 de juny de 2000) (PDF)

 

Serveis

Alta de beneficiaris

Poden ser inclosos com a beneficiaris del Mutualisme Judicial els familiars o assimilats a càrrec d'un mutualista en alta, amb els requisits establerts en el Règim General de la Seguretat Social.

Més informació i accés al servei (seu electrònica)

Baixa de beneficiaris

El mutualista titular està obligat a sol·licitar la baixa dels beneficiaris, si es produeixen canvis en la seva situació pels quals deixin de reunir els requisits exigits per tenir la condició de beneficiari.

Més informació i accés al servei (seu electrònica)