Beneficiarios e Beneficiarias

Contido

Inclusión de Beneficiarios e Beneficiarias

Poden ser incluídos como beneficiarios e beneficiarias do Mutualismo Xudicial os familiares ou asimilados a cargo dun mutualista en alta, cos requisitos establecidos no Réxime Xeral da Seguridade Social, que se relacionan a seguir:

  1. O cónxuxe do mutualista, así como a persoa que conviva co mutualista en análoga relación de afectividade á de cónxuxe.
  2. Os descendentes, tanto do titular como do cónxuxe calquera que sexa a súa filiación legal, fillos adoptivos, irmáns e os acollidos de feito. Os descendentes e fillos adoptivos poderán selo de ambos os cónxuxes ou de calquera deles, e os fillos tamén da persoa que conviva co mutualista en análoga relación de afectividade á de cónxuxe.
  3. Os ascendientes, tanto do mutualista como do seu cónxuxe, e os cónxuxes por ulteriores nupcias de tales ascendientes.
  4. Calquera outra persoa relacionada co mutualista que se determine no Réxime Xeral da Seguridade Social.

A data dos efectos do recoñecemento será a da recepción da solicitude de alta nos Servizos Centrais de Mugeju ou a Delegación respectiva, se –cumpríndose os requisitos- achéganse todos os documentos precisos; no entanto, se estes non existen aínda ou non están aínda a disposición do mutualista solicitante, cabe obter, mentres tanto, un alta provisional.No caso do recentemente nado, fillo ou filla de nai mutualista por dereito propio (titular ou beneficiaria) ou derivado, a data de alta será a do nacemento se a solicitude preséntase dentro do primeiro mes de vida.

Beneficiarios en caso de falecemento do mutualista

En caso de falecemento do mutualista en alta, poderán pertencer ao mutualismo xudicial, en condición de mutualista por dereito derivado, sempre que cumpran os requisitos establecidos os viúvos e viúvas, os orfos e orfas de mutualistas, activos e xubilados.
Considéranse asimilados aos viúvos e viúvas os convivientes ou quen perciban pensión de viuvez de Clases Pasivas por ser cónxuxes de mutualistas incluídos no campo de aplicación do Mutualismo Xudicial.
Considérase equiparado ao orfo ou á orfa o fillo ou a filla menor de idade ou maior incapacitado/incapacitada que fose abandonado/abandonada por pai ou nai mutualista, sempre que cumpran os requisitos.

 

Beneficiarios e beneficiarias en caso de separación, divorcio ou nulidade de matrimonio do mutualista

Poderán conservar a condición de beneficiario e beneficiaria do Mutualismo Xudicial, se cumpre os requisitos, o cónxuxe que viva separado dun mutualista en alta ou cuxo matrimonio fose declarado nulo ou disolto por divorcio, e os fillos que convivan con aquel.

Documento de Afiliación

A condición de  beneficiario ou beneficiaria a este Réxime Especial de Seguridade Social, acreditarase mediante o correspondente documento de afiliación, no que constarán os datos persoais do beneficiario ou beneficiaria e o número de afiliación do titular mutualista.

A condición mutualista por dereito derivado (os viúvos e viúvas, os orfos e orfas de mutualistas) acreditarase mediante o correspondente documento de afiliación, no que constarán os datos persoais e o número propio de afiliación do titular na súa condición de pensionista.

A MUGEJU facilitase como documento acreditativo da súa condición de beneficiario ou beneficiaria ou titular por dereito derivado, un Cartón individual de Afiliación de material plástico e con banda magnética.

Para as novas Altas, emitirase un Documento “provisional” de Afiliación, que servirá para acreditar a súa condición de beneficiario ou beneficiaria do/ da titular de MUGEJU, ou de titular por dereitos derivado (viúvos/viúvas e orfos/orfas) ata que obre na súa poder o Cartón individual de Afiliación definitiva.

Requisitos

Para a determinación da condición de beneficiario ou beneficiaria a cargo dun mutualista de Mugeju estarase ao disposto no Réxime xeral da Seguridade Social.

Han de cumprirse os seguintes requisitos:

  1. Vivir co titular do dereito e ás súas expensas. Non se apreciará falta de convivencia nos casos de separación transitoria e ocasional por razón de traballo, imposibilidade de atopar vivenda no novo punto de destino e demais circunstancias similares.
  2. No caso de descendentes ou asimilados, non percibir ingresos por rendementos derivados do traballo, do capital mobiliario, do capital inmobiliario ou de pensión, superiores ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).
  3. Non estar protexido, por título distinto, a través de calquera dos réximes que integran o Sistema español de Seguridade Social cunha extensión e contidos análogos aos establecidos no Réxime Xeral.

Incompatibilidades

A condición de beneficiario e beneficiaria no ámbito do Mutualismo Xudicial resulta incompatible para a persoa que a posúa con:

  1. Ter a condición de beneficiario con outro titular mutualista co que tamén se teña dereito a estar incluído, nese caso, o beneficiario debe optar pola súa inclusión cun só titular do dereito.
  2. A condición de mutualista obrigatorio.
  3. A pertenza a outro Réxime do Sistema da Seguridade Social, xa sexa como titular ou beneficiario ou beneficiaria.

Normativa e solicitudes: