Beneficiaris i Beneficiàries

Contingut

Inclusió de Beneficiaris i Beneficiàries

Poden ser inclosos com a beneficiaris i beneficiàries del Mutualisme Judicial els familiars o assimilats a càrrec d'un mutualista en alta, amb els requisits establits en el Règim General de la Seguretat Social, que es relacionen a continuació:

  1. El cònjuge del mutualista, així com la persona que convisca amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge.
  2. Els descendents, tant del titular com del cònjuge qualsevol que siga la seua filiació legal, fills adoptius, germans i els acollits de fet. Els descendents i fills adoptius podran ser-ho de tots dos cònjuges o de qualsevol d'ells, i els fills també de la persona que convisca amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge.
  3. Els ascendents, tant del mutualista com del seu cònjuge, i els cònjuges per ulteriors nupcias de tals ascendents.
  4. Qualsevol una altra persona relacionada amb el mutualista que es determine en el Règim General de la Seguretat Social.

La data dels efectes del reconeixement serà la de la recepció de la sol·licitud d'alta en els Servicis Centrals de Mugeju o la Delegació respectiva, si –complint-se els requisits- s'aporten tots els documents precisos; no obstant açò, si estos no existixen encara o no estan encara a la disposició del mutualista sol·licitant, cal obtindre, mentrestant, un alta provisional.en el cas del nounat, fill o filla de mare mutualista per dret propi (titular o beneficiària) o derivat, la data d'alta serà la del naixement si la sol·licitud es presenta dins del primer mes de vida.

Beneficiaris en cas de defunció del mutualista

En cas de defunció del mutualista en alta, podran pertànyer al mutualisme judicial, en condició de mutualista per dret derivat, sempre que complisquen els requisits establits els viudos i viudes, els orfes i òrfenes de mutualistes, actius i jubilats.
Es consideren assimilats als viudos i viudes els convivientes o els qui perceben pensió de viudetat de Classes Passives per haver sigut cònjuges de mutualistes inclosos en el camp d'aplicació del Mutualisme Judicial.
Es considera equiparat a l'orfe o a l'òrfena el fill o la filla menor d'edat o major incapacitat/incapacitada que haja sigut abandonat/abandonada per pare o mare mutualista, sempre que complisquen els requisits.

 

Beneficiaris i beneficiàries en cas de separació, divorci o nul·litat de matrimoni del mutualista

Podran conservar la condició de beneficiari i beneficiària del Mutualisme Judicial, si complix els requisits, el cònjuge que visca separat d'un mutualista en alta o el matrimoni de la qual haja sigut declarat nul o dissolt per divorci, i els fills que convisquen amb aquell.

Document d'Afiliació

La condició de  beneficiari o beneficiària a este Règim Especial de Seguretat Social, s'acreditarà mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual constaran les dades personals del beneficiari o beneficiària i el nombre d'afiliació del titular mutualista.

La condició mutualista per dret derivat (els viudos i viudes, els orfes i òrfenes de mutualistes) s'acreditarà mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual constaran les dades personals i el nombre propi d'afiliació del titular en la seua condició de pensionista.

La MUGEJU facilitara com a document acreditatiu de la seua condició de beneficiari o beneficiària o titular per dret derivat, una Targeta individual d'Afiliació de material plàstic i amb banda magnètica.

Per a les noves Altes, s'emetrà un Document “provisional” d'Afiliació, que servirà per a acreditar la seua condició de beneficiari o beneficiària del/ de la titular de MUGEJU, o de titular per drets derivat (viudos/viudes i orfes/òrfenes) fins que obre en el seu poder la Targeta individual d'Afiliació definitiva.

Requisits

Per a la determinació de la condició de beneficiari o beneficiària a càrrec d'un mutualista de Mugeju s'estarà al que es disposa en el Règim general de la Seguretat Social.

Han de complir-se els següents requisits:

  1. Viure amb el titular del dret i a les seues expenses. No s'apreciarà falta de convivència en els casos de separació transitòria i ocasional per raó de treball, impossibilitat de trobar vivenda en el nou punt de destinació i altres circumstàncies similars.
  2. En el cas de descendents o assimilats, no percebre ingressos per rendiments derivats del treball, del cabdal mobiliari, del capital immobiliari o de pensió, superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  3. No estar protegit, per títol diferent, a través de qualsevol dels règims que integren el Sistema espanyol de Seguretat Social amb una extensió i continguts anàlegs als establits en el Règim General.

Incompatibilitats

La condició de beneficiari i beneficiària en l'àmbit del Mutualisme Judicial resulta incompatible per a la persona que la posseïsca amb:

  1. Tindre la condició de beneficiari amb un altre titular mutualista amb el qual també es tinga dret a estar inclòs, en este cas, el beneficiari ha d'optar per la seua inclusió amb un sol titular del dret.
  2. La condició de mutualista obligatori.
  3. La pertinença a un altre Règim del Sistema de la Seguretat Social, ja siga com a titular o beneficiari o beneficiària.

Normativa i sol·licituds: