Beneficiaris i Beneficiàries

Contingut

Inclusió de Beneficiaris i Beneficiàries

Poden ser inclosos com a beneficiaris i beneficiàries del Mutualisme Judicial els familiars o assimilats a càrrec d'un mutualista en alta, amb els requisits establerts en el Règim General de la Seguretat Social, que es relacionen a continuació:

  1. El cònjuge del mutualista, així com la persona que convisqui amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge.
  2. Els descendents, tant del titular com del cònjuge qualsevol que sigui la seva filiació legal, fills adoptius, germans i els acollits de fet. Els descendents i fills adoptius podran ser-ho de tots dos cònjuges o de qualsevol d'ells, i els fills també de la persona que convisqui amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge.
  3. Els ascendents, tant del mutualista com del seu cònjuge, i els cònjuges per ulteriors nupcias de tals ascendents.
  4. Qualsevol una altra persona relacionada amb el mutualista que es determini en el Règim General de la Seguretat Social.

La data dels efectes del reconeixement serà la de la recepció de la sol·licitud d'alta en els Serveis Centrals de Mugeju o la Delegació respectiva, si –complint-se els requisits- s'aporten tots els documents precisos; no obstant això, si aquests no existeixen encara o no estan encara a la disposició del mutualista sol·licitant, cal obtenir, mentrestant, un alta provisional.en el cas del nounat, fill o filla de mare mutualista per dret propi (titular o beneficiària) o derivat, la data d'alta serà la del naixement si la sol·licitud es presenta dins del primer mes de vida.

Beneficiaris en cas de defunció del mutualista

En cas de defunció del mutualista en alta, podran pertànyer al mutualisme judicial, en condició de mutualista per dret derivat, sempre que compleixin els requisits establerts els vidus i vídues, els orfes i òrfenes de mutualistes, actius i jubilats.
Es consideren assimilats als vidus i vídues els convivientes o els qui percebin pensió de viduïtat de Classes Passives per haver estat cònjuges de mutualistes inclosos en el camp d'aplicació del Mutualisme Judicial.
Es considera equiparat a l'orfe o a l'òrfena el fill o la filla menor d'edat o major incapacitat/incapacitada que hagi estat abandonat/abandonada per pare o mare mutualista, sempre que compleixin els requisits.

 

Beneficiaris i beneficiàries en cas de separació, divorci o nul·litat de matrimoni del mutualista

Podran conservar la condició de beneficiari i beneficiària del Mutualisme Judicial, si compleix els requisits, el cònjuge que visqui separat d'un mutualista en alta o el matrimoni de la qual hagi estat declarat nul o dissolt per divorci, i els fills que convisquin amb aquell.

Document d'Afiliació

La condició de  beneficiari o beneficiària a aquest Règim Especial de Seguretat Social, s'acreditarà mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual constaran les dades personals del beneficiari o beneficiària i el nombre d'afiliació del titular mutualista.

La condició mutualista per dret derivat (els vidus i vídues, els orfes i òrfenes de mutualistes) s'acreditarà mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual constaran les dades personals i el nombre propi d'afiliació del titular en la seva condició de pensionista.

La MUGEJU facilités com a document acreditatiu de la seva condició de beneficiari o beneficiària o titular per dret derivat, una Targeta individual d'Afiliació de material plàstic i amb banda magnètica.

Per a les noves Altes, s'emetrà un Document “provisional” d'Afiliació, que servirà per acreditar la seva condició de beneficiari o beneficiària del/ de la titular de MUGEJU, o de titular per drets derivat (vidus/vídues i orfes/òrfenes) fins que obri en el seu poder la Targeta individual d'Afiliació definitiva.

Requisits

Per a la determinació de la condició de beneficiari o beneficiària a càrrec d'un mutualista de Mugeju s'estarà al que es disposa en el Règim general de la Seguretat Social.

Han de complir-se els següents requisits:

  1. Viure amb el titular del dret i a les seves expenses. No s'apreciarà falta de convivència en els casos de separació transitòria i ocasional per raó de treball, impossibilitat de trobar habitatge en el nou punt de destinació i altres circumstàncies similars.
  2. En el cas de descendents o assimilats, no percebre ingressos per rendiments derivats del treball, del cabdal mobiliari, del capital immobiliari o de pensió, superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  3. No estar protegit, per títol diferent, a través de qualsevol dels règims que integren el Sistema espanyol de Seguretat Social amb una extensió i continguts anàlegs als establerts en el Règim General.

Incompatibilitats

La condició de beneficiari i beneficiària en l'àmbit del Mutualisme Judicial resulta incompatible per a la persona que la posseeixi amb:

  1. Tenir la condició de beneficiari amb un altre titular mutualista amb el qual també es tingui dret a estar inclòs, en aquest cas, el beneficiari ha d'optar per la seva inclusió amb un sol titular del dret.
  2. La condició de mutualista obligatori.
  3. La pertinença a un altre Règim del Sistema de la Seguretat Social, ja sigui com a titular o beneficiari o beneficiària.

Normativa i sol·licituds: