Afiliació Voluntària

  1. Podran mantindre facultativament la situació d'alta com a mutualistes voluntaris, sempre que satisfacen, al seu càrrec, la cotització corresponent al mutualista i l'aportació de l'Estat, amb igualtat de drets que els mutualistes obligatoris, els següents funcionaris:
    1. Els funcionaris que passen a la situació d'excedència voluntària.
    2. Els funcionaris que perden aquesta condició, qualsevol que siga la causa.
  2. L'opció de continuïtat com a mutualista voluntari haurà de ser exercitat pel propi interessat davant la Mutualitat, en el termini d'un mes, a partir de la data en la qual s'efectue la notificació de l'acord o de la declaració d'excedència voluntària, de la pèrdua de la condició de membre de les Carreres, Cossos i Escales de l'Administració de Justícia, o de l'exercici del dret de transferència establit en l'article 11.2 de l'Annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, aprovat pel Reial decret 259/1968, del Consell, de 29 de febrer, sent baixa, en cas de no exercitar-ho, amb efectes de la data del fet causant.
  3. Si no s'exercitara el dret d'opció en el termini assenyalat o es perdera posteriorment, per renúncia o impagament de les quotes, segons el que es disposa en este Reglament, no podrà instar-se ni recuperar-se la condició de mutualista amb caràcter voluntari.
  4. No correspondrà el dret d'opció a aquells mutualistes que passen a excedència voluntària com a conseqüència del pas a una altra carrera, cos o escala de l'Administració de Justícia inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este Reglament.