Afiliació obligatòria

Contingut

 

Inclusió de Titulars

Queden obligatòriament inclosos en el camp d'aplicació del Mutualisme judicial:

 1. Els membres de les Carreres Judicial i Fiscal, els funcionaris de carrera del Cos de Secretaris Judicials, de Mèdics Forenses, de Gestió Processal i Administrativa, de Tramitació Processal i Administrativa i d'Auxili Judicial, així com dels restants Cossos i Escales al servici de l'Administració de Justícia, qualsevol que anara el seu lloc de destinació i l'Administració Pública que, si escau, tinga assumida la seua gestió.
 2. Els funcionaris en pràctiques, aspirants a l'ingrés en les Carreres i Cossos al servici de l'Administració de Justícia
 3. Els Lletrats de carrera que integren el Cos de Lletrats del Tribunal Constitucional.
 4. Els membres dels Cossos professionals extingits o integrats que conserven el dret a pertànyer a la Mutualitat General Judicial.
 5. El Personal al servici de l'Administració de Justícia al fet que es referix l'apartat1 que passe a exercir destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al Servici de l'Administració de Justícia mantindrà la seua inclusió obligatòria en el camp d'aplicació del mutualisme judicial.

 

Altes

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 2 mesos

SILENCI: Estimatori

 1. Estaran en alta obligatòriament en la Mutualitat General Judicial els funcionaris inclosos en el camp d'aplicació del mutualisme judicial que es troben en servici actiu, des del moment de la presa de possessió, bé quan adquirisquen la condició de funcionaris en pràctiques o de funcionaris, bé quan siguen rehabilitats en aquesta condició o reingresen al servici actiu o que passen a exercir destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos de l'Administració de Justícia.
 2. Conservaran la condició de mutualista en alta obligatòria, amb els mateixos drets i obligacions que en la situació de servici actiu, quan passen a alguna de les següents situacions:
  1. Servicis especials, excepte el personal inclòs en este Règim Especial que es trobe en la situació de servicis especials per prestar servicis com a personal de l'Administració de la Unió Europea o d'una altra organització internacional en la qual Espanya siga part i que estiguen acollits obligatòriament al Règim de previsió de l'esmentada organització, mentre dure aquesta situació; i el que exercite el dret de transferència establit en l'art. 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer.
  2. Excedència per cura de fills o familiars, i per raó de violència de gènere.
  3. Suspensió provisional o ferma de funcions.
 3. Igualment estaran en alta obligatòria en la Mutualitat els membres jubilats de les Carreres, Cossos i Escales inclosos en l'àmbit d'aplicació d'este Règim especial que procedisquen d'una situació administrativa d'inclusió obligatòria en la Mutualitat o que perceben pensió del Règim de Classes Passives causada en la seua condició de personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este Reglament.

 

Document d'Afiliació

La condició d'afiliat a este Règim Especial de Seguretat Social s'acreditarà mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual constaran les dades personals del mutualista i el seu nombre d'afiliació, que té caràcter permanent i propi d'este Règim Especial.

La MUGEJU facilitara com a document acreditatiu de la seua condició d'afiliat, una Targeta individual d'Afiliació per a cada mutualista de material plàstic i amb banda magnètica.

Per a les noves Altes, s'emetrà un Document “provisional” d'Afiliació, que servirà per a acreditar la seua condició d'afiliat a MUGEJU fins que obre en el seu poder la Targeta individual d'Afiliació definitiva.

 

Baixes

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 2 mesos

SILENCI: Estimatori

 1. Seran baixa com a mutualistes obligatoris
  1. Els funcionaris que passen a la situació d'excedència voluntària, en qualsevol de les seues modalitats, a excepció de les concedides per a cura de fills, de familiars i violència de genere.
  2. Els funcionaris que perden la condició que dona accés a ser mutualista, qualsevol que siga la causa.
  3. Els funcionaris que exerciten el dret de transferència establit en l'article 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de la Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer.
  4. Els funcionaris que deixen d'exercir destinació o exercir funcions com a suplents, substituts o interins en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al servici de l'Administració de Justícia i no reingresen en el Cos d'origen en l'Administració de Justícia.

 

Normativa i documentació