Afiliació obligatòria

Contingut

 

Inclusió de Titulars

Queden obligatòriament inclosos en el camp d'aplicació del Mutualisme judicial:

 1. Els membres de les Carreres Judicial i Fiscal, els funcionaris de carrera del Cos de Secretaris Judicials, de Mèdics Forenses, de Gestió Processal i Administrativa, de Tramitació Processal i Administrativa i d'Auxili Judicial, així com dels restants Cossos i Escales al servei de l'Administració de Justícia, qualsevol que anés el seu lloc de destinació i l'Administració Pública que, si escau, tingui assumida la seva gestió.
 2. Els funcionaris en pràctiques, aspirants a l'ingrés en les Carreres i Cossos al servei de l'Administració de Justícia
 3. Els Lletrats de carrera que integren el Cos de Lletrats del Tribunal Constitucional.
 4. Els membres dels Cossos professionals extingits o integrats que conservin el dret a pertànyer a la Mutualitat General Judicial.
 5. El Personal al servei de l'Administració de Justícia al fet que es refereix l'apartat1 que passi a exercir destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al Servei de l'Administració de Justícia mantindrà la seva inclusió obligatòria en el camp d'aplicació del mutualisme judicial.

 

Altes

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 2 mesos

SILENCI: Estimatori

 1. Estaran en alta obligatòriament en la Mutualitat General Judicial els funcionaris inclosos en el camp d'aplicació del mutualisme judicial que es trobin en servei actiu, des del moment de la presa de possessió, bé quan adquireixin la condició de funcionaris en pràctiques o de funcionaris, bé quan siguin rehabilitats en aquesta condició o reingresen al servei actiu o que passin a exercir destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos de l'Administració de Justícia.
 2. Conservaran la condició de mutualista en alta obligatòria, amb els mateixos drets i obligacions que en la situació de servei actiu, quan passin a alguna de les següents situacions:
  1. Serveis especials, excepte el personal inclòs en aquest Règim Especial que es trobi en la situació de serveis especials per prestar serveis com a personal de l'Administració de la Unió Europea o d'una altra organització internacional en la qual Espanya sigui part i que estiguin acollits obligatòriament al Règim de previsió de l'esmentada organització, mentre duri aquesta situació; i el que exerciti el dret de transferència establert en l'art. 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer.
  2. Excedència per cura de fills o familiars, i per raó de violència de gènere.
  3. Suspensió provisional o ferma de funcions.
 3. Igualment estaran en alta obligatòria en la Mutualitat els membres jubilats de les Carreres, Cossos i Escales inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Règim especial que procedeixin d'una situació administrativa d'inclusió obligatòria en la Mutualitat o que percebin pensió del Règim de Classes Passives causada en la seva condició de personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament.

 

Document d'Afiliació

La condició d'afiliat a aquest Règim Especial de Seguretat Social s'acreditarà mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual constaran les dades personals del mutualista i el seu nombre d'afiliació, que té caràcter permanent i propi d'aquest Règim Especial.

La MUGEJU facilités com a document acreditatiu de la seva condició d'afiliat, una Targeta individual d'Afiliació per a cada mutualista de material plàstic i amb banda magnètica.

Per a les noves Altes, s'emetrà un Document “provisional” d'Afiliació, que servirà per acreditar la seva condició d'afiliat a MUGEJU fins que obri en el seu poder la Targeta individual d'Afiliació definitiva.

 

Baixes

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 2 mesos

SILENCI: Estimatori

 1. Seran baixa com a mutualistes obligatoris
  1. Els funcionaris que passin a la situació d'excedència voluntària, en qualsevol de les seves modalitats, a excepció de les concedides per a cura de fills, de familiars i violència de genero.
  2. Els funcionaris que perdin la condició que dona accés a ser mutualista, qualsevol que sigui la causa.
  3. Els funcionaris que exercitin el dret de transferència establert en l'article 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de la Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer.
  4. Els funcionaris que deixin d'exercir destinació o exercir funcions com a suplents, substituts o interins en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al servei de l'Administració de Justícia i no reingresen en el Cos d'origen en l'Administració de Justícia.

 

Normativa i documentació