Cotas

Contido

Nocións Xerais

As cotizacións que os funcionarios da administración de Xustiza realizan a MUGEJU só son a afectos da cobertura da asistencia sanitaria e outras prestacións sociais incluídas dentro da cobertura do Mutualismo Xudicial, non xerando dereitos a efectos do cálculo da pensión de xubilación, por canto este Organismo non ten entre as súas competencias a xestión da este prestación.

Os mutualistas voluntarios ingresan as súas cotas directamente a MUGEJU e, aínda que manteñan a alta voluntaria na Mutualidade, estas cotizacións, do mesmo xeito que os mutualistas obrigatorios son a efectos exclusivos da cobertura sanitaria e outras prestacións sociais, polo que tampouco xeran dereitos para efectos da xubilación.

A cotización determínase aplicando un tipo fixado anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado á base de cotización, que é igual ao haber regulador que en cada momento estea establecido para efectos de cotización dos Dereitos Pasivos.

A cota mensual obtense multiplicando a base de cotización anual polo tipo e dividindo o resultado entre 14. Aboarase unha cota dobre nos meses de xuño e decembro.

A cota mensual para 2022 oscila entre 50,42 € e 24,11 €. No caso dos mutualistas voluntarios a cota multiplícase por 12 mensualidades.

Cotizacións a MUGEJU - Exercicio 2022

1.    Mutualistas Obrigatorios (Cota mensual)

GRUPO HABER REGULADOR COTA ACTIVO 1,69%
A1 41.769,42 50,42
A2 32.873,58 39,69
C1 25.247,46 30,48
C2 19.974,95 24,11

 

2. Mutualistas Voluntarios (Cota mensual)

GRUPO HABER REGULADOR COTA MENSUAL
A1 41.769,42 264,54
A2 32.873,58 208.20
C1 25.247,46 159,90
C2 19.974,95 125,51

 Achega Estatal 5,91 (4,10 +1,81) LEI 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022.