Cotas

Contido

Nocións Xerais

As cotizacións que os funcionarios da administración de Xustiza realizan a MUGEJU só son a afectos da cobertura da asistencia sanitaria e outras prestacións sociais incluídas dentro da cobertura do Mutualismo Xudicial, non xerando dereitos a efectos do cálculo da pensión de xubilación, por canto este Organismo non ten entre as súas competencias a xestión da este prestación.

Os mutualistas voluntarios ingresan as súas cotas directamente a MUGEJU e, aínda que manteñan a alta voluntaria na Mutualidade, estas cotizacións, do mesmo xeito que os mutualistas obrigatorios son a efectos exclusivos da cobertura sanitaria e outras prestacións sociais, polo que tampouco xeran dereitos para efectos da xubilación.

A cotización determínase aplicando un tipo fixado anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado á base de cotización, que é igual ao haber regulador que en cada momento estea establecido para efectos de cotización dos Dereitos Pasivos.

A cota mensual obtense multiplicando a base de cotización anual polo tipo e dividindo o resultado entre 14. Aboarase unha cota dobre nos meses de xuño e decembro.

A cota mensual para 2021, vén fixada na lei 11/2020 do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, que segundo o grupo/subgrupo funcionarial ao que pertenza o mutualista, oscila entre 49,43 € e 23,64 €. No caso dos mutualistas voluntarios a cota multiplícase por 12 mensualidades.

Cotizacións a MUGEJU - Exercicio 2021

1.    Mutualistas Obrigatorios (Cota mensual)

GRUPO HABER REGULADOR COTA ACTIVO 1,69%
A1 40.950,41 49,43
A2 32.229,00 38,91
C1 24.752,41 29,88
C2 19.583,28 23,64

 

2. Mutualistas Voluntarios (Cota mensual)

GRUPO HABER REGULADOR COTA MENSUAL
A1 40.950,41 235,12
A2 32.229,00 185,05
C1 24.752,41 142,12
C2 19.583,28 112,44

Achega Estatal 5,20 (4,10 +1,10) LEI 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021.