Cambio de Entidade Médica

INFORMACIÓN

INICIACIÓN: Solicitude do interesado

PRAZO: 3 meses

SILENCIO: Estimatorio

As persoas titulares, cando tramiten a súa alta na Mutualidade Xeral Xudicial, poden optar por recibir asistencia sanitaria a través dunha entidade médica privada, que estea no concerto, ou dos Servizos Públicos de Saúde das CCAA ou, en Ceuta e Melilla, a través do INGESA.

Poden cambiar a súa opción de entidade fornecedora da asistencia sanitaria nos seguintes supostos:

 

1. CAMBIO ORDINARIO: As persoas titulares poden realizar un cambio ordinario de entidade médica todos os anos, durante o mes de xaneiro, POR UNHA SOA VEZ.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de DNI-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DATA DE EFECTOS: O cambio ordinario de entidade médica fornece efectos a partir do día 1 de febreiro do ano en curso.

MODELO DE PRESENTACIÓN: Debe presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO, marcando a casa de CAMBIO ORDINARIO.

 

2. CAMBIO EXTRAORDINARIO DE FEBREIRO DE 2022 POR RESOLUCIÓN DO XERENTE DE MUGEJU, acceda á resolución pulsando a seguinte ligazón.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 1 ao 28 de febreiro de 2022.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de DNI-electrónico ou dun de os certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DATA DE EFECTOS: Este cambio extraordinario de entidade médica fornece efectos a partir do día 1 de marzo de 2022.

MODELO DE PRESENTACIÓN: Debe presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO, marcando a casa de CAMBIO EXTRAORDINARIO FEBREIRO 2022.

 

3. OUTRO CAMBIO EXTRAORDINARIO:

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Durante todo o ano.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de DNI-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para solicitar o este cambio, deberán presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica, marcando a casa de CAMBIO EXTRAORDINARIO, dentro do prazo establecido.

TIPOS DE CAMBIO EXTRAORDINARIO, DATA DE EFECTOS E MODELO A UTILIZAR EN CADA CASO:

POR CAMBIO DE DESTINO Ou RESIDENCIA: Cando se produza un cambio de destino do/da mutualista en activo,ou de residencia do/da mutualista xubilado/xubilada ou do da titular non mutualista, que implique, en todos os casos un cambio de provincia.

Fornecerá efectos desde o día 1 do mes seguinte ao que se realice a tramitación.

Para este cambio, deberán presentar o modelo A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACIÓN E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES.

Os mutualistas e as mutualistas en activo deberán achegar, ademais, a toma de posesión no novo destino.

POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS: Cando, por circunstancias excepcionais, o mutualista ou a mutualista obteña a conformidade expresa, por escrito, das dúas entidades afectadas.

O cambio extraordinario por circunstancias excepcionais fornece efectos o mesmo día que se acorda favorablemente mediante Resolución da Xerencia do organismo.

Para solicitar este cambio, deberán presentar:

  • O modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica, marcando a casa de CAMBIO EXTRAORDINARIO, debidamente cuberto e asinado.
  • Escritos de conformidade das entidades afectadas.

En todo caso, os beneficiarios e as beneficiarias adscribiranse á mesma entidade médica pola que opte o titular ou a titular de quen dependa o seu dereito.

Para información relacionada coas entidades médicas pode chamar a calquera dos teléfonos da área de Asistencia Sanitaria ou consultar, nesta mesma páxina, no apartado de Prestacións.

CAMBIO A SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE (INSS):

Se non estiveron nunca no Réxime de Seguridade Social, como titulares, e carecen de número de afiliación, deberán cubrir e asinar o Modelo TA.1, así como presentalo persoalmente na TGSS, para solicitar o este número. Para esta tramitación deberán inserir o nº de afiliación a Seguridade Social no apartado indicado na solicitude ou, na súa falta, achegar fotocopia do documento que o conteña.

Para ter acceso á prestación de asistencia sanitaria, polo Sistema Público de Saúde deberán solicitar persoalmente o cartón sanitario individual no Centro de Saúde da súa Localidade de Residencia, tanto para o/a titular como para os beneficiarios e as beneficiarias incluídos/as no seu documento de afiliación a MUGEJU.