Canvi d'Entitat Mèdica

Recomanar aquesta pàgina

INFORMACIÓ

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 3 mesos

SILENCI: Estimatori

Els mutualistes i les mutualistes, quan tramitin la seva alta en la Mutualitat General Judicial, poden optar per rebre assistència sanitària a través d'una entitat mèdica privada, que estigui en el concert, o dels Serveis Públics de Salut de les CCAA o, a Ceuta i Melilla, a través de l'INGESA.

Poden canviar la seva opció d'entitat prestadora de l'assistència sanitària en els següents suposats:

1. CANVI ORDINARI: Els mutualistes i les mutualistes poden realitzar un canvi ordinari d'entitat mèdica tots els anys, durant el mes de gener, PER UNA SOLA VEGADA.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: De l'1 al 31 de gener de cada any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a això haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Serveis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DATA D'EFECTES: El canvi ordinari d'entitat mèdica assorteix efectes a partir del dia 1 de febrer de l'any en curs.

MODEL DE PRESENTACIÓ: Ha de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT, marcant la casella de CANVI ORDINARI.

2. CANVI EXTRAORDINARI:

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Durant tot l'any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a això haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Serveis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI, dins del termini establert.

TIPUS DE CANVI EXTRAORDINARI, DATA D'EFECTES I MODEL A UTILITZAR EN CADA CAS:

PER CANVI DE RESIDÈNCIA: Quan es produeixi un canvi de destinació del/de la mutualista en actiu o de residència del/de la mutualista jubilat/jubilada o del de la titular no mutualista, que impliqui, en tots els casos, un canvi de residència a una altra província.

Assortirà efectes des del dia 1 del mes següent al que es realitzi la tramitació.
Per a aquest canvi, hauran de presentar el model A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACIÓ I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS. Els mutualistes i les mutualistes en actiu hauran d'adjuntar, a més, la presa de possessió en la nova destinació.