Beneficiarios

Normativa

CIRCULAR nº95 da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial, con data do 20 de xuño de 2018, sobre o Réxime de Afiliación á Mutualidade Xeral Xudicial.(PDF)

Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Mutualismo Xudicial.(BOE núm. 186, do 4 de agosto de 2011) (PDF)

Real Decreto Lexislativo 3/2000, do 23 de xuño, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.(BOE núm. 154, do 28 de xuño de 2000) (PDF)

 

Servizos

Alta de beneficiarios

Poden ser incluídos como beneficiarios do Mutualismo Xudicial os familiares ou asimilados a cargo dun mutualista en alta, cos requisitos establecidos no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)

Baixa de beneficiarios

O mutualista titular está obrigado a solicitar a baixa dos beneficiarios, se se producen cambios na súa situación polos que deixen de reunir os requisitos esixidos para ter a condición de beneficiario.

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)