Afiliación Voluntaria

  1. Poderán manter facultativamente a situación de alta como mutualistas voluntarios, sempre que satisfagan, ao seu cargo, a cotización correspondente ao mutualista e a achega do Estado, con igualdade de dereitos que os mutualistas obrigatorios, os seguintes funcionarios:
    1. Os funcionarios que pasen á situación de excedencia voluntaria.
    2. Os funcionarios que perdan dita condición, calquera que sexa a causa.
  2. A opción de continuidade como mutualista voluntario deberá ser exercitado polo propio interesado ante a Mutualidade, en  oprazo dun mes, a partir da data na que se efectúe a notificación do acordo ou da declaración de excedencia voluntaria, da perda da condición de membro das Carreiras, Corpos e Escalas da Administración de Xustiza, ou do exercicio do dereito de transferencia establecido no artigo 11.2 do Anexo VIII do Estatuto dos Funcionarios das Comunidades Europeas, aprobado polo Real Decreto 259/1968, do Consello, do 29 de febreiro, causando baixa, en caso de non exercitalo, con efectos da data do feito causante.
  3. Se non se exercitase o dereito de opción no prazo sinalado ou se perdese posteriormente, por renuncia ou falta de pagamento das cotas, segundo o disposto neste Regulamento, non poderá instarse nin recuperarse a condición de mutualista con carácter voluntario.
  4. Non corresponderá o dereito de opción a aqueles mutualistas que pasen a excedencia voluntaria como consecuencia do paso a outra carreira, corpo ou escala da Administración de Xustiza incluído no ámbito de aplicación deste Regulamento.