Derrigorrezko afiliazioa

Orrialde hau gomendatu

Edukia

 

Titularrak sartzea

Barne hartutako daude derrigorrez aplikatzeko eremua Mutualismoa judiziala:

 1. Los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Secretarios Judiciales, de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, así como de los restantes Cuerpos y Escalas al servicio de la Administración de Justicia, cualquiera que fuese su lugar de destino y la Administración Pública que, en su caso, tenga asumida su gestión.
 2. Praktiketako funtzionarioek, sarrera izangaien lasterketetan Gorputz eta justizia-administrazioaren zerbitzura
 3. Karrerako Abokatuei osatzen duten legelarien kidegoa konstituzio auzitegia.
 4. Kidegoetako kideen profesionalak iraungiak edo integratuak teiletan zerbitzatzea izan eskubidea mutualitate orokorrarekin Judiziala.
 5. Justizia administrazioaren zerbitzura dauden langileek aipatutako 1. paragrafoa betetzen aritu zaion (zaizkion) destinoa edo eginkizunak bete edo bitarteko gisa; ordezkoa ordezko epaile edo fiskal karreran jardutea, idazkari judizialen kidegoa edo beste kidego justizia-administrazioaren zerbitzura sartzeko mantenduko da, nahitaez, aplikazio-eremua mutualismoa judiziala.

 

Altak

INICIACIÓN: Interesdunaren eskaera

EPEA: 2 hilabete

ISILTASUNA: Eskatutakoa onartzen du

 1. Alta egongo dira, nahitaez funtzionarioen mutualitate orokorrarekin judizialaren aplikazio-eremua mutualismoa dauden judiziala zerbitzu aktiboa , desde el momento de la toma de posesión, bien cuando adquieran la condición de praktiketako funtzionarioak o de funcionarios, bien cuando sean rehabilitados en dicha condición o reingresen al servicio activo o que pasen a desempeñar destino o ejercer funciones como suplente, sustituto o interino en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales o en los demás Cuerpos de la Administración de Justicia.
 2. Emandakoen mutualista izatea, derrigorrezko alta dituzten eskubide eta betebehar berberak zerbitzu aktiboan dutenean, egoera hauetako batean:
  1. Zerbitzu bereziak langileak izan ezik. barne araubide berezi honetan zerbitzu berezietako egoeran dagoen moduan zerbitzuak betetzeagatik administrazioko langileak, europar batasunaren edo nazioarteko beste erakunde batzuetako espainia kide den familia-harreran dauden eta nahitaez aurreikuspen-erregimen horren antolaketa, egoerak dirauen bitartean; eta gauza dezan transferentzia-eskubidea 5.3.2 artikuluan ezarritako viii. eranskineko 11.2 funtzionarioen estatutuaren Europako erkidegoak, Erregelamendu bidez onartutako 259/1968, kontseiluaren otsailaren 29koa,.
  2. Excedencia por cuidado de hijos o familiares, y por razón de violencia de género.
  3. Behin-behinekoa edo irmoa etetea.
 3. Era berean egongo dira mutualitatean alta kideen derrigorrezko erretiratuak de las Carreras, Cuerpos y Escalas incluidos en el ámbito de aplicación de este Régimen especial que procedan de una situación administrativa de inclusión obligatoria en la Mutualidad o que perciban pensión del Régimen de Clases Pasivas causada en su condición de personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

 

Afiliazio dokumentuaren

La condición de afiliado a este Régimen Especial de Seguridad Social se acreditará mediante el correspondiente documento de afiliación, en el que constarán los datos personales del mutualista y su número de afiliación, que tiene carácter permanente y propio de este Régimen Especial.

La MUGEJU facilitara como documento acreditativo de su condición de afiliado, una Tarjeta individual de Afiliación para cada mutualista de material plástico y con banda magnética.

Alta berriei, dokumentu bat emango da behin-behineko ”, “ afiliazio-direla egiaztatu beharko du baldin eta MUGEJU afiliatutako arte banakako txartela behin betiko Afiliazio.

 

Bajak

INICIACIÓN: Interesdunaren eskaera

EPEA: 2 hilabete

ISILTASUNA: Eskatutakoa onartzen du

 1. Baja emango zaie, nahitaezko mutualista gisa
  1. Heltzen diren funtzionarioen borondatezko eszedentzian, edozein modalitatetan, salbu eta seme-alabak zaintzeko, emandako eta genero indarkeria.
  2. Los funcionarios que pierdan la condición que da acceso a ser mutualista, cualquiera que sea la causa.
  3. Los funcionarios que ejerciten el derecho de transferencia establecido en el artículo 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero.
  4. Funtzionarioek bete direla eta (zaizkion) destinoa edo eginkizunak egikaritzeko, bai ordezkoak ere, ordezko aldarteko edo karrera judizial eta fiskalerako, idazkari judizialen kidegoa edo justizia-administrazioko beste kidego eta itzul daitezen ez jatorrizko kidegoan justizia-administrazioan.

 

Araudia eta dokumentazioa