Afiliazioa.

Orrialde hau gomendatu

Edukia

 

Titularrak sartzea

Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Mutualismo judicial:

 1. Batzordekideak karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialen kidegoa (karrerako funtzionarioek, mediku forentse, prozesuko eta administrazioko kudeaketa, prozesuko eta administrazioko izapidetzea eta laguntza judizialeko eta justizia-administrazioko kidego eta eskalen gainerako irudian, non eta administrazio publikoaren edozein izanda ere, horrelakorik behar bezala kudeatzeko.
 2. Los funcionarios en prácticas, aspirantes al ingreso en las Carreras y Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
 3. Los Letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional.
 4. Los miembros de los Cuerpos profesionales extinguidos o integrados que conserven el derecho a pertenecer a la Mutualidad General Judicial.
 5. Justizia administrazioko Pertsonalaren irudian, aipatutako helburua bete beharreko eginkizunak aurrera eramatea edo 1. paragrafoa gertatzen den legez, bitarteko horietan ordezkoak edo karrera judizial eta fiskalerako eta idazkari judizialetarako. irudian, justizia-administrazioko Kidego edo besteengan aplikazio-eremuan sartzeko nahitaezkoa izango dute (judiziala.

 

Alta

INICIACIÓN: Interesatuak eskatu zuten

EPEA: bi hilabete

ISILIK: Baiestekoa

 1. Estarán en alta obligatoriamente en la Mutualidad General Judicial los funcionarios incluidos en el campo de aplicación del mutualismo judicial que se encuentren en jarduneko zerbitzua kargua hartzeko unean, bai izaera hartzen dutenean. praktiketako funtzionarioak. o de funcionarios, bien cuando sean rehabilitados en dicha condición o reingresen al servicio activo o que pasen a desempeñar destino o ejercer funciones como suplente, sustituto o interino en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales o en los demás Cuerpos de la Administración de Justicia.
 2. Conservarán la condición de mutualista en alta obligatoria, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación de servicio activo, cuando pasen a alguna de las siguientes situaciones:
  1. Zerbitzu bereziak , salvo el personal incluido en este Régimen Especial que se encuentre en la situación de servicios especiales por prestar servicios como personal de la Administración de la Unión Europea o de otra organización internacional en la que España sea parte y que estén acogidos obligatoriamente al Régimen de previsión de la mencionada organización, mientras dure dicha situación; y el que ejercite el derecho de transferencia establecido en el art. 11.2 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero.
  2. Excedencia por cuidado de hijos o familiares, y por razón de violencia de género.
  3. Funtzioen etendura behin-behinekoa edo irmoa.
 3. Halaber, esku egongo dira kideak mutualitatean alta erretiratuak de las Carreras, Cuerpos y Escalas incluidos en el ámbito de aplicación de este Régimen especial que procedan de una situación administrativa de inclusión obligatoria en la Mutualidad o que perciban pensión del Régimen de Clases Pasivas causada en su condición de personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

 

Afiliazioko dokumentuak

La condición de afiliado a este Régimen Especial de Seguridad Social se acreditará mediante el correspondiente documento de afiliación, en el que constarán los datos personales del mutualista y su número de afiliación, que tiene carácter permanente y propio de este Régimen Especial.

La MUGEJU facilitara como documento acreditativo de su condición de afiliado, una Tarjeta individual de Afiliación para cada mutualista de material plástico y con banda magnética.

Alta berriei, agiri bat emango du behin-behineko ” “ afiliazio, MUGEJU afiliatua izatea ziurtatzeko balioko duen arte bere esku dagoen langilearen banakako txartela behin betiko.

 

Bajak

INICIACIÓN: Interesatuak eskatu zuten

EPEA: bi hilabete

ISILIK: Baiestekoa

 1. Nahitaezko baja emango zaie mutualista gisa
  1. Borondatezko eszedentziaren egoerara heltzen dioten funtzionarioak, edozein modalitatetan, seme-alabak zaintzeko emandakoak kenduta, familia eta genero indarkeria.
  2. Los funcionarios que pierdan la condición que da acceso a ser mutualista, cualquiera que sea la causa.
  3. Funtzionarioek eskubidea badute (viii. eranskina (11.2 artikuluan ezarritako transferentzia funtzionarien estatutoa, Europako Erkidegoak onartutako Araudiaren 259./1968, Kontseiluaren 2002ko otsailaren 29ko.
  4. Los funcionarios que dejen de desempeñar destino o ejercer funciones como suplentes, sustitutos o interinos en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales o en los demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y no reingresen en el Cuerpo de origen en la Administración de Justicia.

 

Araudia eta dokumentazioa