Afiliación Obrigatoria de Oficio

Recomendar esta páxina

INFORMACIÓN PARA A AFILIACIÓN DE FUNCIONARIAS E FUNCIONARIOS DE NOVO INGRESO

ALTA DE TITULARES

A incorporación ao Persoal ao Servizo da Administración de Xustiza comporta a AFILIACIÓN OBRIGATORIA á Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU), que ten por finalidade xestionar e prestar de forma unitaria para todos os membros das carreiras, corpos e escalas da Administración de Xustiza, para os funcionarios en prácticas ao servizo da este Administración e para os do Corpo de Letrados de carreira que integran o Corpo de Letrados do Tribunal Constitucional, o mecanismo de cobertura do Sistema de Mutualismo Xudicial establecidos no texto refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

Pode consultar a información completa acerca das prestacións de MUGEJU en https://www.mugeju.es/prestacións .

Tamén os convenios e ofertas para mutualistas en: https://www.mugeju.es/convenios-e-ofertas.

Procedemento:

De acordo con o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o alta en MUGEJU dos funcionarios/as de novo ingreso realizarase a través de medios telemáticos, evitando así a presentación de impresos en soporte papel, tal e como se explica a seguir:

 • MUGEJU desenvolveu unha nova aplicación na súa Sede Electrónica, cuxo fin é de dar de alta por medios telemáticos aos funcionarios/as de novo ingreso.
 • Finalizados os procesos selectivos, o Ministerio de Xustiza facilita a MUGEJU os datos dos funcionarios/as de novo ingreso con esta finalidade.
 • Estes datos cárganse na aplicación iniciándose así o proceso de alta.
 • Os funcionarios/as de novo ingreso reciben un correo electrónico no que se lle facilita as credenciais e a ruta de acceso á aplicación, xunto con información achega do procedemento.
 • O funcionario/a de novo ingreso accede a esta aplicación e completa o proceso de alta, que consiste en revisar os datos que se mostran e completar aqueles datos dos campos que aparezan en branco.
 • Finalizado o proceso de alta con éxito, a información queda rexistrada na nosa base de datos.
 • O sistema xera automaticamente a súa acreditación de alta na Mutualidade así como unha solicitude de talonario de receitas propio deste Réxime Especial que lle será remitido ao domicilio particular que fixese constar.

ASISTENCIA SANITARIA

 1. Cuestións Xerais:
  1. É necesario que cubran todos os datos obrigatorios para que se poida completar correctamente o proceso de alta (datos persoais, domicilio particular completo, destino, entidade médica…).
  2. Receitas e Partes de IT: Deberán utilizar sempre os Talonarios de Receitas e os partes de baixa por Incapacidade Temporal propios de MUGEJU, tanto se elixen entidade médica privada como INSS.
  3. Acreditación da E. Médica: A entidade elixida está impresa no documento de acreditación de alta en MUGEJU. Para acudir ao Médico, ten que utilizar o cartón sanitario propia de cada Entidade Médica, pero mentres non reciban a mesma, deberán ser atendidos coa este acreditación.
  4. Cartón Individual de Afiliación: É un cartón individual e permanente que lles identifica como titulares do Mutualismo Xudicial, que lles será remitida ao seu domicilio no prazo aproximado dun mes desde a súa alta na mutualidade.
 2. Entidades Médicas: pode elixir a entidade médica que lle prestará a asistencia sanitaria.
  1. Se opta por recibir a asistencia sanitaria a través dunha das entidades médicas privadas coas que MUGEJU ten concerto: SEGURCAIX-ADESLAS, ASISA, CASER, DKV SEGUROS, SANITAS, MAPFRE, NOVA MUTUA SANITARIA. O cartón sanitario seralles remitida pola Entidade Médica elixida a primeiros do mes seguinte ao da súa incorporación. Tamén poden solicitala persoalmente nas oficinas da entidade da súa Provincia, presentando o documento de afiliación a MUGEJU.
  2. Se opta por recibir a asistencia sanitaria a través do Sistema Público de Saúde:
   1. Ao darse de alta deberá facer constar o seu número de afiliación á Seguridade Social.
   2. Para ter acceso á prestación de asistencia sanitaria, deberá solicitar persoalmente o cartón sanitario individual no Centro de Saúde da súa Provincia de Residencia, tanto para o/a titular como para os beneficiarios e as beneficiarias incluídos/as no seu documento de acreditación de alta en MUGEJU.

ALTA DE BENEFICIARIOS E/Ou BENEFICIARIAS

INICIACIÓN: Solicitude do interesado

PRAZO: 3 meses

SILENCIO: Estimatorio

 1. Normativa de aplicación: No Réxime Especial de MUGEJU, os artigos 14 e 15 do Regulamento do Mutualismo Xudicial Real Decreto 1026/2011 do 15 de xullo (BOE 4 de agosto de 2011), e artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 3/2000, do 23 de xuño (modificado pola disposición final 11 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de PGE para o ano 2018).
 2. Documentación a achegar:
  1. Fotocopia do Libro de Familia ou certificado dixital do nacemento.
  2. Modelo A3 “SOLICITUDE DE ALTA DE BENEFICIARIOS e BENEFICIARIAS” debidamente cuberto e asinado. Este modelo leva incorporado o CONSENTIMENTO EXPRESO, para evitar a achega de certificados e fotocopia do DNI de beneficiarios/beneficiarias. Cando os beneficiarios/as beneficiarias sexan maiores de 18 anos, deberán asinar tamén o mencionado consentimento.
  3. No caso de oposición expresa á consulta de datos para a tramitación desta solicitude deberán achegar:
 1. Fotocopia do DNI, para Beneficiarios/as maiores de 14 anos.
 2. Certificados que acrediten que:
 • O seu beneficiario/beneficiaria non figura como titular nin como beneficiario/beneficiaria do outro proxenitor/ da outra proxenitora en ningún dos outros réximes da Seguridade Social.
 • O seu beneficiario/beneficiaria convive, e depende economicamente, co/a titular do dereito.
 • O seu beneficiario/beneficiaria (cando sexan maiores de 18 anos) non percibe rendas superiores ao dobre de IPREM.

Máis información en: https://www.mugeju.es/afiliacion-e-cotizacion/beneficiarios-e-beneficiarias.

NOTA IMPORTANTE

De acordo con o disposto no artigo16, apartado 4, do Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo, as variacións das circunstancias familiares que afecten ao dereito os beneficiarios deberán ser comunicadas polo mutualista titular á Mutualidade Xeral Xudicial dentro do mes seguinte á data en que se produzan. Por iso:

 1. É imprescindible informar a MUGEJU sobre calquera variación de datos (persoais, de destino ou de situación administrativa) para manter actualizada a base de datos e facilitar a comunicación entre a mutualidade e os/as mutualistas.
 2. É obrigatorio informar as variacións de datos persoais e sobre os cambios na situación dos requisitos que han de reunir os beneficiarios e as beneficiarias que estean incluídos na cartilla do/ da titular de MUGEJU.
 • Cando deixen de convivir e ter dependencia económica co/a titular.
 • Cando comecen a realizar traballo remunerado, ou perciban renda patrimonial ou pensión superior ao dobre do IPREM.
 • Cando pasen a ter a prestación de asistencia sanitaria por outro Réxime de Seguridade Social, ben como titulares ou como beneficiarios/as doutra persoa.
 1. O/a mutualista titular queda advertido/a de que a firma, no Impreso A-3, sobre os requisitos que han de reunir os beneficiarios e as beneficiarias, no caso de que se aprecie falsidade nos datos que declara, poderá ser obxecto de infracción sancionable de conformidade co Regulamento da Mutualidade (Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo).