Afiliación Obrigatoria de Oficio

INFORMACIÓN PARA A AFILIACIÓN DE FUNCIONARIAS E FUNCIONARIOS DE NOVO INGRESO

ALTA DE TITULARES

A incorporación como Persoal ao Servizo da Administración de Xustiza comporta a AFILIACIÓN OBRIGATORIA á Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU), que ten como finalidade xestionar e prestar de forma unitaria para todos os membros das carreiras, corpos e escalas da Administración de Xustiza, para os funcionarios en prácticas ao servizo da este Administración e para os Letrados de carreira que integran o Corpo de Letrados do Tribunal Constitucional, os mecanismos de cobertura do Sistema de Mutualismo Xudicial establecidos no texto refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

Pode consultar a información completa acerca das prestacións de MUGEJU en https://www.mugeju.es/prestacións e os convenios e ofertas para mutualistas en https://www.mugeju.es/convenios-e-ofertas

Procedemento de afiliación:

De acordo con o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o alta en MUGEJU do persoal funcionario de novo ingreso realizarase a través de medios telemáticos, evitando así a presentación de impresos en soporte papel, tal e como se explica a seguir:

 • MUGEJU desenvolveu unha aplicación na súa sede electrónica para dar de alta por medios telemáticos ao persoal funcionario de novo ingreso.

 • Finalizados os procesos selectivos, o Ministerio de Xustiza facilita a MUGEJU os datos do persoal funcionario de novo ingreso.

 • Estes datos cárganse na aplicación, iniciándose así o proceso de alta.

 • O persoal funcionario de novo ingreso recibe un correo electrónico no que se lle facilitan as credenciais e a ruta de acceso á aplicación, xunto coa información do procedemento.

 • O persoal funcionario accede a esta aplicación e completa o proceso de alta, que consiste en revisar os datos que se mostran e cubrir aqueles campos que aparezan en branco.

 • Finalizado o proceso de alta con éxito, a información queda rexistrada na nosa base de datos.

 • O sistema xera automaticamente un documento acreditativo de alta na mutualidade, así como unha solicitude do talonario de receitas propio deste Réxime Especial que lle será remitido ao domicilio particular que fixese constar.

ASISTENCIA SANITARIA

Cuestións Xerais:

 1. É necesario que se cubran todos os datos obrigatorios para que se poida completar correctamente o proceso de alta (datos persoais, domicilio particular completo, destino, entidade médica…).
 2. Acreditación da entidade médica: a entidade elixida figura impresa no documento de acreditación de alta en MUGEJU. Para recibir asistencia sanitaria, tense que utilizar o cartón sanitario propia que expide cada entidade médica, pero mentres non se reciba a mesma, deberase ser atendido coa este acreditación.
 3. Cartón individual de afiliación: é un cartón individual e permanente que lles identifica como titulares do Mutualismo Xudicial. Será remitida ao domicilio do mutualista no prazo aproximado dun mes desde a súa alta na mutualidade.
 4. Partes de incapacidade temporal (IT): deberanse utilizar sempre os partes de baixa por incapacidade temporal propios de MUGEJU, tanto se elixen entidade médica privada como INSS.

Entidades Médicas: pódese elixir a entidade médica que prestará a asistencia sanitaria.

Lembramos que, se se elixe unha entidade médica privada, sempre se deben utilizar os servizos médicos desa entidade. Se o mutualista accede a medios alleos a esa entidade, deberá aboar os gastos que poidan ocasionarse, sen dereito ao reintegro dos mesmos, salvo nos supostos excepcionais de asistencia urxente de carácter vital ou de denegación inxustificada de asistencia e cos requisitos establecidos no concerto sanitario.

 1. Se se elixiu unha entidade médica privada, o cartón sanitario individual será remitida ao domicilio pola entidade elixida, transcorridos aproximadamente quince días desde a súa incorporación. Tamén se pode solicitar persoalmente nas oficinas da entidade médica da súa provincia, presentando o cartón individual de afiliación a MUGEJU.

 2. Se se elixiu a asistencia sanitaria a través do Sistema Público de Saúde (INSS):

 • Ao darse de alta, débese facer constar o número de afiliación á Seguridade Social.
 • Débese solicitar persoalmente o cartón sanitario individual no centro de saúde, tanto para o titular mutualista, como para as persoas beneficiarias incluídas no seu documento de acreditación de alta en MUGEJU, no caso de que as houbese.

Prescrición de medicamentos e produtos sanitarios:

 1. Se se elixiu unha entidade médica privada, as prescricións deben realizarse por un médico da entidade no talonario oficial de receitas de MUGEJU, que o mutualista recibirá no seu domicilio.

 2. Se se elixiu a opción INSS, a maioría dos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas han incorporado a MUGEJU ao sistema de receita electrónica, polo que a prescrición realizarase por este sistema sempre que sexa posible. No entanto, o mutualista recibirá un talonario de receitas para o seu uso en casos excepcionais de interrupción temporal do sistema de receita electrónica, asistencias urxentes ou asistencias fóra da súa Comunidade Autónoma.

ALTA DE PERSOAS BENEFICIARIAS

Normativa de aplicación:  artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 3/2000, do 23 de xuño, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, e artigos 14 e 15 do Real Decreto 1026/2011, do 15 de xuño, polo que se aproba o Regulamento do Mutualismo Xudicial.

Documentación a achegar:

 1. Modelo A3, "Solicitude de alta de beneficiarios/beneficiarias", debidamente cuberto e asinado.

 2. Documentación indicada no modelo de solicitude, como a fotocopia do libro de familia ou certificado dixital do nacemento. O modelo de solicitude leva implícita a consulta de certos datos para evitar a achega de documentación. As persoas beneficiarias maiores de 18 anos deberán asinar tamén o modelo de solicitude.
 3. No caso de oposición expresa á consulta de datos para a tramitación desta solicitude, deberase achegar:
  1. Fotocopia do DNI, para maiores de 14 anos.
  2. Certificados que acrediten que a persoa beneficiaria:

   • Non figura como titular nin como persoa beneficiaria da outra persoa proxenitora en ningún dos outros réximes da Seguridade Social.

   • Convive coa persoa titular e depende economicamente dela.

   • Non percibe rendas superiores ao dobre de IPREM (cando sexan maiores de 18 anos).

Máis información en: https://www.mugeju.es/afiliacion-e-cotizacion/beneficiarios-e-beneficiarias.

NOTA IMPORTANTE

De acordo con o disposto no artigo 16, apartado 4, do Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo, as variacións das circunstancias familiares que afecten ao dereito as persoas beneficiarias deberán ser comunicadas polo mutualista titular á Mutualidade Xeral Xudicial dentro do mes seguinte á data en que se produzan. Por iso:

 1. É imprescindible informar a MUGEJU sobre calquera variación de datos (persoais, de destino ou de situación administrativa) para manter actualizada a base de datos e facilitar a comunicación.

 2. É obrigatorio informar as variacións de datos persoais e sobre os cambios na situación dos requisitos que han de reunir as persoas beneficiarias:

  • A persoa mutualista titular queda advertida de que, de haber falsidade nos datos que se declaran, se reputará infracción sancionable de conformidade co Regulamento da Mutualidade.

  • Cando deixen de convivir coa persoa titular e ter dependencia económica dela.

  • Cando comecen a realizar traballo remunerado, ou perciban renda patrimonial ou pensión superior ao dobre do IPREM.

 1. Cando pasen a ter a prestación de asistencia sanitaria por outro Réxime de Seguridade Social, ben como titulares ou como beneficiarias doutra persoa.