Nork bere kabuz.

Orrialde hau gomendatu

INFORMACIÓN PARA LA AFILIACIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO

TITULARREN ALTA

La incorporación al Personal al Servicio de la Administración de Justicia conlleva la DERRIGORREZKO Mutualitate Orokor Judizialak ere AFILIACIÓN (MUGEJU), eta modu bateratuan kudeatu behar du helburu lasterketak kide guztientzat, justizi administrazioaren kidegoetan eta eskaletan, eta irudian, praktiketako funtzionarioek administrazioak zerbitzua (abokatuak, Gorputza osatzen duten karrerako gorputza (Auzitegi Konstituzionalaren abokatuak, Sistema Judizialak betetzeko ezarritako mekanismoak (Mutualismoaren gainean indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina (gizarte segurantzako erregimen berezia langile justizia-administrazioko irudian.

Kontsultatu, MUGEJU prestazioei buruzko informazio osoa https://www.mugeju.es/prestaciones .

Halaber, eskaintza eta hitzarmenen mutualista: https://www.mugeju.es/convenios-y-ofertas .

Prozedura:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el alta en MUGEJU de los funcionarios/as de nuevo ingreso se realizará a través de medios telemáticos, evitando así la presentación de impresos en soporte papel, tal y como se explica a continuación:

 • Bere egoitza elektronikoaren aplikazio berri bat sortu, MUGEJU eta bide telematikoz a alta emateko helburua duten funtzionarioen berrientzat.
 • Hautaketa-prozesuak amaitu dira, justizia ministerioak ematen die MUGEJU funtzionarioen datuak sartu berri horretarako.
 • Datu horiek aplikazioan alta emateko prozesua iniciándose kargatzen dira horrela.
 • Los funcionarios/as de nuevo ingreso reciben un correo electrónico en el que se le facilita las credenciales y la ruta de acceso a la aplicación, junto con información acerca del procedimiento.
 • El funcionario/a de nuevo ingreso accede a esta aplicación y completa el proceso de alta, que consiste en revisar los datos que se muestran y completar aquellos datos de los campos que aparezcan en blanco.
 • Alta prozesua amaitutakoan, arrakastaz, informazioa datu-basean erregistratuko da.
 • El sistema genera automáticamente su acreditación de alta en la Mutualidad así como una solicitud de talonario de recetas propio de este Régimen Especial que le será remitido al domicilio particular que haya hecho constar.

OSASUN-LAGUNTZA

 1. Gai Orokorrak:
  1. Nahitaezko datu guztiak behar bezala bete ahal izateko alta prozesua bete (nortasun-datuak, etxea osorik, helburua, medikuaren … erakundea).
  2. Aldi baterako eta Bi errezeta: baldin eta errezeta parteak Erabili behar dituzte taloiak aldi baterako ezintasunagatiko bajan, MUGEJU propioak, bai eta erakunde pribatu behar dira Adierazita.
  3. Osasun EGOERA Egiaztatu: inprimatutako dokumentuan hautatutako Entitatea da, MUGEJU alta egiaztatzeko, joan Medikuaren irudian, Erakunde bakoitzak bere osasun-txartela erabili behar du Medikuak, baina bera ez dituzten bitartean, hori egiaztatu behar duten arreta.
  4. Banakako txartela Afiliazioa duten banakako identifikazio Txartela da. behin eta Mutualismoaren titular gisa (Judiziala, etxera igorriko zaizkien denetik hilabeteko epean, gutxi gorabehera, mutualitatearen izena.
 2. Erakundeak. erakundea: osasun laguntza medikoa emango dizute hauta dezakezu.
  1. Osasun-laguntza jasotzeko aukeratzen baduzu, mediku pribatu baten bidez behar duten entitateen MUGEJU kontzertua: SEGURCAIX-ADESLAS, ASISA, CASER, DKV SEGUROS, SANITAS, MAPFRE, OSASUN BERRI ELKARRI. Osasun txartela bidaliko dizugu (hasieran aukeratutako entitateak hilabeteko Jaso ditzaten irudian. izan Ere, probintziako erakundeak solicitarla erakundearen bulegoetan, MUGEJU afiliatzea dokumentua aurkeztuz.
  2. Si opta por recibir la asistencia sanitaria a través del Sistema Público de Salud:
   1. Alta jaso beharko Al du gizarte segurantzaren afiliazio zenbakia.
   2. Osasun-laguntza jasotzeko. osasun-txartel indibiduala berak eskatu beharko du. en el Centro de Salud de su Provincia de Residencia, tanto para el/la titular como para los beneficiarios y las beneficiarias incluidos/as en su documento de acreditación de alta en MUGEJU.

ONURADUNAK EDO ONURADUNEK ALTAN

INICIACIÓN: Interesatuak eskatu zuten

EPEA: 3 hilabete

ISILIK: Baiestekoa

 1. Araudi aplikagarria : En el Régimen Especial de MUGEJU, los artículos 14 y 15 del Reglamento del Mutualismo Judicial Real Decreto 1026/2011 de 15 de julio (BOE 4 de agosto de 2011), y artículo 15 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio (modificado por la disposición final 11 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para el año 2018).
 2. Aurkeztu beharreko agiriak:
  1. (Ziurtagiri digitala edo familia-liburuaren fotokopia sortu zuten.
  2. A3 “ eredua Onuradunak ALTA-ESKAERA ” debidamente cumplimentado y firmado. Este modelo lleva incorporado el CONSENTIMIENTO EXPRESO, para evitar la aportación de certificados y fotocopia del DNI de beneficiarios/beneficiarias. Cuando los beneficiarios/las beneficiarias sean 18 urtetik gorakoak halaber, baimen hori sinatu beharko dute.
  3. En el caso de oposición expresa a la consulta de datos para la tramitación de esta solicitud deberán aportar:
 1. NAN (fotokopia, onuradunak, 14 urtetik gorakoak.
 2. Bermatzen duen ziurtagiria:
 • Onuradunak edo haren onuradunak ez duen beste gurasoaren (titular gisa ageri den beste onuradun guztien ama gizarte segurantzako erregimen batean ere.
 • Onuradunak bere jasotzen dira, eta ekonomikoki mendekoa, eta titularrak eskubidea zuten.
 • Su beneficiario/beneficiaria (cuando sean mayores de 18 años) no percibe rentas superiores al doble de IPREM.

Informazio gehiago: https://www.mugeju.es/afiliacion-y-cotizacion/beneficiarios-y-beneficiarias .

OHAR GARRANTZITSUA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo16, apartado 4, del Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, las variaciones de las circunstancias familiares que afecten al derecho de los beneficiarios deberán ser comunicadas por el mutualista titular a la Mutualidad General Judicial dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzcan. Por ello:

 1. Es imprescindible informar a MUGEJU sobre cualquier variación de datos (personales, de destino o de situación administrativa) para mantener actualizada la base de datos y facilitar la comunicación entre la mutualidad y los/las mutualistas.
 2. Nahitaez adierazi behar da datu pertsonalen aldaketen eta aldaketei buruzko baldintzak bete behar dituzten onuradunek egoera horretan sartuta dauden onuradunek eta txartelaren titularraren MUGEJU/urteko.
 • Cuando dejen de convivir y tener dependencia económica con el/la titular.
 • Ordaindutako lana egiten hasten direnean, bi edo pentsio edo errenta EAEAP (goiko irudian, ondare jasotzen.
 • Bestetik, osasun-laguntza izateko datozenean, gizarte segurantzaren Araubide, bai beste pertsona baten titular edo onuradun gisa.
 1. El/la mutualista titular queda advertido/a de que la firma, en el Impreso A-3, sobre los requisitos que han de reunir los beneficiarios y las beneficiarias, en el supuesto de que se aprecie falsedad en los datos que declara, podrá ser objeto de infracción sancionable de conformidad con el Reglamento de la Mutualidad (Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio).