Afiliació Obligatòria d'Ofici

INFORMACIÓ PER A l'AFILIACIÓ DE FUNCIONÀRIES I FUNCIONARIS DE NOU INGRÉS

ALTA DE TITULARS

La incorporació com a Personal al Servici de l'Administració de Justícia comporta la AFILIACIÓ OBLIGATÒRIA a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), que té com a finalitat gestionar i prestar de forma unitària per a tots els membres de les carreres, cossos i escales de l'Administració de Justícia, per als funcionaris en pràctiques al servici d'aquesta Administració i per als Lletrats de carrera que integren el Cos de Lletrats del Tribunal Constitucional, els mecanismes de cobertura del Sistema de Mutualisme Judicial establits en el text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia.

Pot consultar la informació completa sobre les prestacions de MUGEJU en https://www.mugeju.es/prestaciones i els convenis i ofertes per a mutualistes en https://www.mugeju.es/convenios-y-ofertas

Procediment d'afiliació:

D'acord amb l'establit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'alta en MUGEJU del personal funcionari de nou ingrés es realitzarà a través de mitjans telemàtics, evitant així la presentació d'impresos en suport paper, tal com s'explica a continuació:

 • MUGEJU ha desenvolupat una aplicació en la seua seu electrònica per a donar de alta per mitjans telemàtics al personal funcionari de nou ingrés.

 • Finalitzats els processos selectius, el Ministeri de Justícia facilita a MUGEJU les dades del personal funcionari de nou ingrés.

 • Estes dades es carreguen en l'aplicació, iniciant-se així el procés d'alta.

 • El personal funcionari de nou ingrés rep un correu electrònic en el qual se li faciliten les credencials i la ruta d'accés a l'aplicació, juntament amb la informació del procediment.

 • El personal funcionari accedix a esta aplicació i completa el procés d'alta, que consistix a revisar les dades que es mostren i emplenar aquells camps que apareguen en blanc.

 • Finalitzat el procés d'alta amb èxit, la informació queda registrada en la nostra base de dades.

 • El sistema genera automàticament un document acreditatiu d'alta en la mutualitat, així com una sol·licitud del talonari de receptes propi d'este Règim Especial que li serà remès al domicili particular que haja fet constar.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Qüestions Generals:

 1. És necessari que s'emplenen totes les dades obligatòries perquè es puga completar correctament el procés d'alta (dades personals, domicili particular complet, destinació, entitat mèdica…).
 2. Acreditació de l'entitat mèdica: l'entitat triada figura impresa en el document d'acreditació d'alta en MUGEJU. Per a rebre assistència sanitària, s'ha d'utilitzar la targeta sanitària pròpia que expedix cada entitat mèdica, però mentre no es reba la mateixa, s'haurà de ser atés amb aquesta acreditació.
 3. Targeta individual d'afiliació: és una targeta individual i permanent que els identifica com a titulars del Mutualisme Judicial. Serà remesa al domicili del mutualista en el termini aproximat d'un mes des de la seua alta en la mutualitat.
 4. Parts d'incapacitat temporal (IT): s'hauran d'utilitzar sempre els parts de baixa per incapacitat temporal propis de MUGEJU, tant si trien entitat mèdica privada com a INSS.

Entitats Mèdiques: es pot triar l'entitat mèdica que prestarà l'assistència sanitària.

Recordem que, si es tria una entitat mèdica privada, sempre s'han d'utilitzar els servicis mèdics d'eixa entitat. Si el mutualista accedix a mitjans aliens a eixa entitat, haurà d'abonar els gastos que puguen ocasionar-se, sense dret al reintegrament dels mateixos, excepte en els supòsits excepcionals d'assistència urgent de caràcter vital o de denegació injustificada d'assistència i amb els requisits establits en el concert sanitari.

 1. Si s'ha triat una entitat mèdica privada, la targeta sanitària individual serà remesa al domicili per l'entitat triada, transcorreguts aproximadament quinze dies des de la seua incorporació. També es pot sol·licitar personalment en les oficines de l'entitat mèdica de la seua província, presentant la targeta individual d'afiliació a MUGEJU.

 2. Si s'ha triat l'assistència sanitària a través del Sistema Públic de Salut (INSS):

 • En donar-se de alta, s'ha de fer constar el nombre d'afiliació a la Seguretat Social.
 • S'ha de sol·licitar personalment la targeta sanitària individual en el centre de salut, tant per al titular mutualista, com per a les persones beneficiàries incloses en el seu document d'acreditació d'alta en MUGEJU, en cas que les hi haguera.

Prescripció de medicaments i productes sanitaris:

 1. Si s'ha triat una entitat mèdica privada, les prescripcions han de realitzar-se per un metge de l'entitat en el talonari oficial de receptes de MUGEJU, que el mutualista rebrà en el seu domicili.

 2. Si s'ha triat l'opció INSS, la majoria dels Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes han incorporat a MUGEJU al sistema de recepta electrònica, per la qual cosa la prescripció es realitzarà per este sistema sempre que siga possible. No obstant açò, el mutualista rebrà un talonari de receptes per al seu ús en casos excepcionals d'interrupció temporal del sistema de recepta electrònica, assistències urgents o assistències fora de la seua Comunitat Autònoma.

ALTA DE PERSONES BENEFICIÀRIES

Normativa d'aplicació:  article 15 del Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia, i articles 14 i 15 del Reial decret 1026/2011, de 15 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Mutualisme Judicial.

Documentació a aportar:

 1. Model A3, "Sol·licitud d'alta de beneficiaris/beneficiàries", degudament emplenat i firmat.

 2. Documentació indicada en el model de sol·licitud, com la fotocòpia del llibre de família o certificat digital del naixement. El model de sol·licitud porta implícita la consulta de certes dades per a evitar l'aportació de documentació. Les persones beneficiàries majors de 18 anys hauran de firmar també el model de sol·licitud.
 3. En el cas d'oposició expressa a la consulta de dades per a la tramitació d'esta sol·licitud, s'haurà d'aportar:
  1. Fotocòpia del DNI, per a majors de 14 anys.
  2. Certificats que acrediten que la persona beneficiària:

   • No figura com a titular ni com a persona beneficiària de l'altra persona progenitora en cap dels altres règims de la Seguretat Social.

   • Conviu amb la persona titular i depèn econòmicament d'ella.

   • No percep rendes superiors al doble d'IPREM (quan siguen majors de 18 anys).

Més informació en: https://www.mugeju.es/afiliacion-y-cotizacion/beneficiarios-y-beneficiarias.

NOTA IMPORTANT

D'acord amb el que es disposa en l'article 16, apartat 4, del Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, les variacions de les circumstàncies familiars que afecten al dret de les persones beneficiàries hauran de ser comunicades pel mutualista titular a la Mutualitat General Judicial dins del mes següent a la data en què es produïsquen. Per açò:

 1. És imprescindible informar a MUGEJU sobre qualsevol variació de dades (personals, de destinació o de situació administrativa) per a mantindre actualitzada la base de dades i facilitar la comunicació.

 2. És obligatori informar sobre les variacions de dades personals i sobre els canvis en la situació dels requisits que han de reunir les persones beneficiàries:

  • La persona mutualista titular queda advertida que, d'haver-hi falsedat en les dades que es declaren, es reputará infracció sancionable de conformitat amb el Reglament de la Mutualitat.

  • Quan deixen de conviure amb la persona titular i tindre dependència econòmica d'ella.

  • Quan comencen a realitzar treball remunerat, o perceben renda patrimonial o pensió superior al doble de l'IPREM.

 1. Quan passen a tindre la prestació d'assistència sanitària per un altre Règim de Seguretat Social, bé com a titulars o com a beneficiàries d'una altra persona.