Afiliació Obligatòria d'Ofici

Recomanar aquesta pàgina

INFORMACIÓ PER A l'AFILIACIÓ DE FUNCIONÀRIES I FUNCIONARIS DE NOU INGRÉS

ALTA DE TITULARS

La incorporació al Personal al Servei de l'Administració de Justícia comporta l'AFILIACIÓ OBLIGATÒRIA a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), que té per finalitat gestionar i prestar de forma unitària per a tots els membres de les carreres, cossos i escales de l'Administració de Justícia, per als funcionaris en pràctiques al servei d'aquesta Administració i pels del Cos de Lletrats de carrera que integren el Cos de Lletrats del Tribunal Constitucional, els mecanisme de cobertura del Sistema de Mutualisme Judicial establerts en el text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia.

Pot consultar la informació completa sobre les prestacions de MUGEJU en https://www.mugeju.es/prestaciones.

També els convenis i ofertes per a mutualistes en: https://www.mugeju.es/convenios-y-ofertas.

Procediment:

D'acord amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'alta en MUGEJU dels funcionaris/as de nou ingrés es realitzarà a través de mitjans telemàtics, evitant així la presentació d'impresos en suport paper, tal com s'explica a continuació:

 • MUGEJU ha desenvolupat una nova aplicació a la seva Seu Electrònica, la fi de la qual és de donar de alta per mitjans telemàtics als funcionaris/as de nou ingrés.
 • Finalitzats els processos selectius, el Ministeri de Justícia facilita a MUGEJU les dades dels funcionaris/as de nou ingrés amb aquesta finalitat.
 • Aquestes dades es carreguen en l'aplicació iniciant-se així el procés d'alta.
 • Els funcionaris/as de nou ingrés reben un correu electrònic en el qual se li facilita les credencials i la ruta d'accés a l'aplicació, juntament amb informació sobre el procediment.
 • El funcionari/a de nou ingrés accedeix a aquesta aplicació i completa el procés d'alta, que consisteix a revisar les dades que es mostren i completar aquelles dades dels camps que apareguin en blanc.
 • Finalitzat el procés d'alta amb èxit, la informació queda registrada en la nostra base de dades.
 • El sistema genera automàticament la seva acreditació d'alta en la Mutualitat així com una sol·licitud de talonari de receptes propi d'aquest Règim Especial que li serà remès al domicili particular que hagi fet constar.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

 1. Qüestions Generals:
  1. És necessari que emplenin totes les dades obligatòries perquè es pugui completar correctament el procés d'alta (dades personals, domicili particular complet, destinació, entitat mèdica…).
  2. Receptes i Parts d'IT: Hauran d'utilitzar sempre els Talonaris de Receptes i els parts de baixa per Incapacitat Temporal propis de MUGEJU, tant si trien entitat mèdica privada com a INSS.
  3. Acreditació de la I. Metgessa: L'entitat triada està impresa en el document d'acreditació d'alta en MUGEJU. Per acudir al Metge, ha d'utilitzar la targeta sanitària pròpia de cada Entitat Mèdica, però mentre no rebin la mateixa, hauran de ser atesos amb aquesta acreditació.
  4. Targeta Individual d'Afiliació: És una targeta individual i permanent que els identifica com a titulars del Mutualisme Judicial, que els serà remesa al seu domicili en el termini aproximat d'un mes des de la seva alta en la mutualitat.
 2. Entitats Mèdiques: pot triar l'entitat mèdica que li prestarà l'assistència sanitària.
  1. Si opta per rebre l'assistència sanitària a través d'una de les entitats mèdiques privades amb les quals MUGEJU té concert: SEGURCAIX-ADESLAS, ASISA, CASER, DKV SEGURS/SEGURS, SANITAS, MAPFRE, NOVA MÚTUA SANITÀRIA. La targeta sanitària els serà remesa per l'Entitat Mèdica triada a primers del mes següent al de la seva incorporació. També poden sol·licitar-la personalment en les oficines de l'entitat de la seva Província, presentant el document d'afiliació a MUGEJU.
  2. Si opta per rebre l'assistència sanitària a través del Sistema Públic de Salut:
   1. En donar-se de alta haurà de fer constar el seu nombre d'afiliació a la Seguretat Social.
   2. Per tenir accés a la prestació d'assistència sanitària, haurà de sol·licitar personalment la targeta sanitària individual al Centre de Salut de la seva Província de Residència, tant per el/la titular com per als beneficiaris i les beneficiàries inclosos/as en el seu document d'acreditació d'alta en MUGEJU.

ALTA DE BENEFICIARIS I/O BENEFICIÀRIES

INICIACIÓ: Sol·licitud de l'interessat

TERMINI: 3 mesos

SILENCI: Estimatori

 1. Normativa d'aplicació: En el Règim Especial de MUGEJU, els articles 14 i 15 del Reglament del Mutualisme Judicial Reial decret 1026/2011 de 15 de juliol (BOE 4 d'agost de 2011), i article 15 del Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny (modificat per la disposició final 11 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de PGE per a l'any 2018).
 2. Documentació a aportar:
  1. Fotocòpia del Llibre de Família o certificat digital del naixement.
  2. Model A3 “SOL·LICITUD D'ALTA DE BENEFICIARIS i BENEFICIÀRIES” degudament emplenat i signat. Aquest model porta incorporat el CONSENTIMENT EXPRÉS, per evitar l'aportació de certificats i fotocòpia del DNI de beneficiaris/beneficiàries. Quan els beneficiaris/les beneficiàries siguin majors de 18 anys, hauran de signar també l'esmentat consentiment.
  3. En el cas d'oposició expressa a la consulta de dades per a la tramitació d'aquesta sol·licitud hauran d'aportar:
 1. Fotocòpia del DNI, per a Beneficiaris/as majors de 14 anys.
 2. Certificats que acreditin que:
 • El seu beneficiari/beneficiària no figura com a titular ni com a beneficiari/beneficiària de l'altre progenitor/ de l'altra progenitora en cap dels altres règims de la Seguretat Social.
 • El seu beneficiari/beneficiària conviu, i depèn econòmicament, amb el/la titular del dret.
 • El seu beneficiari/beneficiària (quan siguin majors de 18 anys) no percep rendes superiors al doble d'IPREM.

Més informació en: https://www.mugeju.es/afiliacion-y-cotizacion/beneficiarios-y-beneficiarias.

NOTA IMPORTANT

D'acord amb el que es disposa en l'article16, apartat 4, del Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, les variacions de les circumstàncies familiars que afectin al dret dels beneficiaris hauran de ser comunicades pel mutualista titular a la Mutualitat General Judicial dins del mes següent a la data en què es produeixin. Per això:

 1. És imprescindible informar a MUGEJU sobre qualsevol variació de dades (personals, de destinació o de situació administrativa) per mantenir actualitzada la base de dades i facilitar la comunicació entre la mutualitat i els/les mutualistes.
 2. És obligatori informar sobre les variacions de dades personals i sobre els canvis en la situació dels requisits que han de reunir els beneficiaris i les beneficiàries que estiguin inclosos en la cartilla del/ de la titular de MUGEJU.
 • Quan deixin de conviure i tenir dependència econòmica amb el/la titular.
 • Quan comencin a realitzar treball remunerat, o percebin renda patrimonial o pensió superior al doble de l'IPREM.
 • Quan passin a tenir la prestació d'assistència sanitària per un altre Règim de Seguretat Social, bé com a titulars o com a beneficiaris/as d'una altra persona.
 1. El/la mutualista titular queda advertit/a que la signatura, en l'Imprès A-3, sobre els requisits que han de reunir els beneficiaris i les beneficiàries, en el cas que s'apreciï falsedat en les dades que declara, podrà ser objecte d'infracció sancionable de conformitat amb el Reglament de la Mutualitat (Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol).