Preguntas Frecuentes Sobre Inicio de Trámites En liña

Recomendar esta páxina

Descargar Faqs en PDF.

 1. Que é unha Sede Electrónica?

Unha Sede Electrónica permite o acceso dos cidadáns a toda a información, procedementos, trámites e servizos que están dispoñibles electronicamente no ámbito da Administración. Achegan ás cidadáns garantías de plena certeza e seguridade nas súas relacións cos distintos organismos públicos, institucións e unidades administrativas.

Volver ao Índice
 1. A quen está dirixida a Sede Electrónica?

A todos os cidadáns que queiran interactuar coa Mutualidade Xeral Xudicial a través de Internet.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que podo realizar a través da Sede Electrónica?

Realizar consultas e trámites de forma telemática. Un trámite electrónico é aquel que pode realizarse a través de Internet sen ter que acudir presencialmente a unha oficina de atención ao público.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Como se identifica unha Sede Electrónica?

Ademais de por os seus logos identificativos, identifícase mediante o URL. Un URL é unha dirección única que identifica á páxina web en Internet. Para MUGEJU é https://sedemugeju.gob.es/

A sede electrónica de MUGEJU considérase segura e intercambia información mediante protocolos seguros e a través dos chamados certificados electrónicos.

Para cerciorarse, asegúrese que na barra de dirección do seu navegador aparece clara e correctamente escrita o URL mencionada. Teña en conta que a maioría das veces non se introduce o URL senón que empregamos unha ligazón que nos leva a ese punto. Os falsificadores de sedes electrónicas, a miúdo utilizan o truco de empregar un nome de sede moi parecido. É o que se coñece como “phishing”.

NOTA:

En ocasións e segundo o navegador que usemos, a primeira vez que se accede a unha páxina web, pode aparecer unha mensaxe de aviso de seguridade aínda que o sitio ao que esteamos a acceder sexa seguro. Se lle aparece unha pantalla como a que se mostra a seguir, pulse sobre o botón “Avanzado”:

Advertencia de seguridade

A pantalla cambiará á seguinte:

Advertencia de seguridade - avanzado

Fixar en que o sitio segue sendo ao que vostede estaba a acceder, é dicir, www.mugeju.es para a páxina web e sedemugeju.gob.es para a sede electrónica.

Tamén pode pulsar en ver o certificado e asegurarse de que o certificado é da entidade na que está a entrar. Na imaxe inferior pode ver a información dun certificado de exemplo:

Certificado sede

Unha vez verificado que é todo correcto, pode pulsar no botón “Aceptar o risco e continuar” da parte inferior da pantalla.

En sucesivas visitas ao sitio no que se lle mostrou a advertencia de seguridade non volverá aparecer este aviso. Se se limpa a información de “Cookies e datos do sitio” do seu navegador poida que vólvalle a aparecer a advertencia e deberá volver facer as verificacións de seguridade aquí explicadas.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. É seguro realizar un trámite a través da Sede Electrónica?

Se. Os mecanismos de seguridade empregados na sede, tanto de identificación como de cifrado de comunicacións, aseguran este extremo. A conexión segura a unha sede electrónica implica:

 • Identificar á sede de forma segura, evitando confusións e/ou falsificacións.

 • Cifrar o tráfico de datos entre o navegador e a sede electrónica

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Acceso aos trámites electrónicos

A Sede Electrónica ofrece acceso seguro aos servizos en liña a través da plataforma Cl@ve, para a identificación e autenticación dos cidadáns.  Para iso ofrécense tres posibilidades de identificación do cidadán:

Nota Importante: Cl@ve non é un servizo de MUGEJU, senón un servizo común para toda a Administración Pública. Por tanto, se experimenta problemas con Plataforma Cl@ve, rogámoslle que se poña en contacto co equipo de soporte de Plataforma Cl@ve a través de:

 • Por teléfono, chamando ao teléfono 060

 • Deixando unha mensaxe na caixa de correos:

https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/Claveciudadanos

Se desexa obter máis información sobre a plataforma Cl@ve, consulte a páxina de plataforma Cl@ve.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que é un certificado electrónico?

Un certificado electrónico é un documento electrónico, emitido e asinado por unha autoridade de certificación. Identifica unívocamente a unha persoa e contén, entre outros elementos o seu nome completo e NIF.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que certificados electrónicos admítense na sede electrónica?

MUGEJU admite certificados electrónicos recoñecidos pola plataforma Cl@ve, tanto en soporte software como en soporte hardware (cartóns intelixentes ou smart cards como o DNI Electrónico español).

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que é Cl@ve PIN?

É un dos sistemas de identificación baseado en claves concertadas que ofrece Cl@ve.

Trátase dun sistema de contrasinal de validez moi limitada no tempo, orientado a usuarios que acceden esporadicamente aos servizos.

Para poder utilizar estas claves concertadas os cidadáns deberán rexistrarse previamente no sistema, achegando os datos de carácter persoal necesarios.

Consulte a paxina de rexistro de Cl@ve para máis información de como rexistrarse.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que é Cl@ve permanente?

É un sistema de contrasinais, con máis duración que a Cl@ve PIN, pero non ilimitada, orientado a usuarios habituais. Correspóndese cun sistema de acceso mediante usuario e contrasinal, reforzado con claves dun só uso por SMS.

Para poder utilizar estas claves concertadas os cidadáns deberán rexistrarse previamente no sistema, achegando os datos de carácter persoal necesarios.

Consulte a páxina de rexistro de Cl@ve para máis información de como rexistrarse.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Como podo obter un certificado electrónico?

O proceso de obtención dun certificado electrónico varía en función de quen é a entidade que o expide. Se, por exemplo, desexa obter o certificado da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), debe seguir estes pasos:

 • Solicitude do certificado electrónico a través da páxina web da entidade. Pulse 'Certificado de usuario' e siga os pasos que se lle indican. Necesitará introducir unha serie de datos persoais. Ao terminar, obterá un código de solicitude asociado ao seu certificado.

 • Acreditación da identidade: co código de solicitude obtido no paso anterior e a súa correspondente identificación debe presentarse nunha oficina de rexistro para formalizar o seu pedimento de forma presencial.

 • Obtención do certificado electrónico: unha vez acreditada a súa identidade na oficina de rexistro, poderá descargar o seu certificado desde a páxina web accedendo á pestana de 'Descarga do certificado'. Requiriráselle o seu NIF ou NIE e o código de solicitude obtido no primeiro paso. IMPORTENTE: a solicitude e a obtención do certificado deben facerse desde o mesmo ordenador e usuario.

Se quixese obter o seu certificado nun cartón criptográfico, deberá facerse cunha e cun lector de cartóns no caso de que o seu computador non teña. Ademais, deberá instalar primeiro a certificado raíz do FNMT e instalar o software que recibiría co cartón. A partir de aquí, os pasos que deberá realizar para obter o certificado son os mesmos que se especificaron máis arriba coa diferenza de que a solicitude e a descarga han de facerse co cartón colocado no lector. Así mesmo, para o primeiro paso, deberá elixir na páxina web 'Certificado de usuario en cartón criptográfico' no canto de 'Certificado de usuario'.

Outras entidades emisoras de certificados cualificados son, por exemplo, Camerfirma, a Axencia Notarial de Certificación ou a Autoridade de Certificación da Comunidade Valenciana.

Pode consultar a relación completa de Prestadores de servizos de Confianza AQUÍ.

En Como esta ligazón pode ver un vídeo da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) no que se explica paso a paso como obter un certificado dixital.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Como instalar un certificado electrónico?

A instalación do certificado electrónico que escollemos de exemplo, o do FNMT, realizarase de maneira automática no computador ou no cartón ao pulsar o botón de 'Enviar pedimento' en 'Descarga de certificado' (paso 3).

Para comprobar que o certificado se instalou correctamente en caso de certificado de software, pode facelo da seguinte maneira:

 • En Internet Explorer (pode variar segundo a versión) vaia a Ferramentas / Opcións de Internet / Contido / Certificados…
   

  IExplorer-01.png
  Seleccionar "Opcións de Internet"

   


  IExplorer-02.png
  Seleccione "Contido" e logo "Certificados".

   


  IExplorer-03.png
  Nesta pantalla móstranselle os certificados instalados.

   

 • En Firefox (pode variar segundo a versión) vaia a Ferramentas / Opcións / Avanzado / Cifrado / Ver Certificados…
   

  Firefox-01.png
  Selecciones "Ferramentas" e logo "Opcións"

  Firefox-02.png
  Seleccione "Privacidade e Seguridade" e logo "Ver certificados...".

  Firefox-03.png
  Nesta pantalla móstranselle os certificados que ten instalados.

   

 • En Chrome (pode variar segundo a versión) vaia a Configuración / Privacidade seguridade / Máis / Xestionar Certificados

  Chrome-01.png
  Despregamento o menú de opcións e pulse "Configuración".


  Chrome-02.png
  Seleccione "Privacidade e seguridade" e logo "Máis".


  Chrome-03.png
  Baixe para ver todas as opcións e pulse sobre "Administrar certificados".

  IExplorer-03.png
  Nesta pantalla móstranselle os certificados que ten instalados.

 • En Opera pulsar no botón de vaia a Fácil Configuración / Ir á configuración do navegador / Avanzado / Configurar certificado:
   

  Opera01.png
  Pulsar en "Fácil configuración" e logo ir ata o final do menú mostrado para pulsar "Ir a configuración do navegador".

  Opera02.png
  Seguidamente pulse en "Avanzado" e logo busque máis abaixo a opción "Xestionar certificados" dentro do apartado de "Privacidade e Seguridade".

  IExplorer-03.png
  Nesta pantalla mostraránselle os certificados que ten instalados.

   

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Como renovar o seu certificado electrónico?

O seu certificado ten un período de validez que poderá comprobar no menú de consulta da propiedade de certificado do seu navegador. Cando a data de expiración estea próxima, necesitará porse en contacto coa autoridade de certificación emisora a través dos medios que esta habilite para solicitar a emisión doutro certificado cun novo período de validez.

No caso de que desexe renovar o seu certificado do FNMT, desde os dous meses anteriores á caducidade pode facelo sen necesidade de ir persoalmente a unha oficina de rexistro. Os pasos que debe seguir son os seguintes:

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que é a Firma Electrónica?

É un conxunto de datos electrónicos que acompañan ou que están asociados a un documento electrónico e cuxas funcións básicas son:

-Identificar ao asinante de maneira inequívoca

-Asegurar, ademais, a integridade do documento asinado.

No caso de MUGEJU, é o medio que facilita a súa Sede electrónica para que o cidadán autentifique a súa identidade e realice os trámites electrónicos oportunos. Por exemplo, unha solicitude dunha prestación ou o achegue de documentación, garantindo o envío da mesma ao rexistro electrónico do MUGEJU.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que garantías xurídicas outorga a Firma Electrónica?

A firma electrónica equipárase legalmente á firma manuscrita sempre que se empregue un certificado electrónico recoñecido.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Requírese Firma Electrónica para todos os trámites electrónicos?

Non. Non todos os trámites electrónicos requiren firma. Por exemplo, pode solicitar talonarios de receitas ou talonarios de baixas sen firma electrónica.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que se require para poder realizar a firma electrónica?

Para aqueles trámites nos que se requira firma electrónica por parte do cidadán, requiriranse os seguintes elementos:

 • Certificado electrónico recoñecido

 • Ter instalado en computador o programa chamado Autofirma. Unicamente admítese firma electrónica a través de Autofirma.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Que é Autofirma?

É unha aplicación de firma electrónica desenvolvida polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Ao poder ser executada desde o navegador, permite a firma en páxinas de Administración Electrónica cando se require a firma nun procedemento administrativo. Pode descargar autofirma desde AQUÍ

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Pasos comúns en procesos de solicitude de prestacións

O proceso de solicitude telemático dunha prestación implica sempre os seguintes pasos:

 • Encher o impreso de solicitude da prestación correspondente. Solicitaráselle cubrir determinados datos a través dun formulario.

 • Achegar documentación complementaria. A achega dos este documentos, segundo o caso, pode ser obrigatoria ou opcional.

 • Rexistrar electronicamente a solicitude e a documentación achegada.

Dependendo do tipo de proceso de solicitude, poderase requirir que asine electronicamente a documentación achegada.

Unha vez rexistrada a solicitude e a documentación achegada, mostrarase unha pantalla que indicará:

 • Que o proceso de solicitude levouse a cabo con éxito.

 • Número de rexistro oficial

 • Número de expediente electrónico.

Ademais recibirá por correo electrónico un xustificante de rexistro electrónico.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Proceso de solicitude de Prestacións Complementarias

O proceso de solicitude telemático de Prestacións Complementarios implica os pasos detallados na sección “Pasos comúns en procesos de solicitude de prestacións”.

Unicamente deben achegarse os datos solicitados. Non é necesario especificar con detalle o tipo de axuda solicitada, posto que os tramitadores inferirano a partir da documentación achegada.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Achega de facturas en procesos de solicitude de prestacións

As facturas que se acheguen nun proceso de solicitude deben escanearse individualmente, é dicir, NON SE ADMITEN varias facturas nun único ficheiro.

A achega telemática das facturas non lle exime da obriga de custodiar as ditas facturas. Estas poderán serlle esixidas en formato orixinal máis adiante.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 
 1. Como saber se o proceso de solicitude finalizou con éxito?

Tal e como se explicou na sección “Pasos comúns en procesos de solicitude de prestacións”, unha vez finalizado con éxito o proceso de solicitude mostrarase un número de rexistro e un número de expediente. Ademais recibirá un correo electrónico co xustificante de rexistro electrónico, o cal tamén poderá ser descargado desde a Sede Electrónica.

Ir arriba da páxina
Volver ao Índice
 

Descargar Faqs en PDF.

Contido Relacionado por Etiquetas