Estructura

Recomanar esta p?gina

a. ?rganos de direcci?n i gesti?n:

  1. La Ger?ncia
  2. Els Delegats Provincials
  • La Ger?ncia: ?s el ?rgano directiu de gesti?n i direcci?n de la Mutualitat General Judicial, que ostenta la representaci?n de l'organisme, i totes les funcions de direcci?n, gesti?n i inspecci?n de les activitats del mateix.
  • Els Delegats Provincials: en cada prov?ncia existix un delegat provincial, que act?a amb missions executives, per delegaci?n del gerent, com ?rgano d'enlla? amb els servicis centrals.

b. ?rganos de participaci?n en el control i vigil?ncia de la gesti?n:

  1. La Comisi?n Rectora
  2. El Consell General
  • La Comisi?n Rectora??s el ?rgano de control i vigil?ncia de la gesti?n?de la Mutualitat General Judicial. Presidit pel titular de la Secretar?a de Estat de Just?cia del Ministeri de Just?cia a qui correspon la seua direcci?n estrat?gica i l'evaluaci?n i control dels resultats de la seua activitat, entre les seues funcions es troba la d'aprovar el pla d'actuaci?n i la mem?ria anual de la Mutualitat, examinar i informar l'avantprojecte de pressupost anual i el balan? i comptes anuals de l'exercici anterior, i proposar les mesures que estime necess?ries per al millor compliment de les finalitats de l'organisme.
  • El Consell General ?s el ?rgano de supervisi?n general de l'activitat de la Mutualitat; est? integrat per membres representants dels diferents cossos al servici de l'Administraci?n de Just?cia, i la seua funci?n principal, adem?s de con?ixer la mem?ria anual de l'organisme, l'avantprojecte anual de pressupost, el balan? i els comptes anuals, as? com els plans d'inversi?n i el pla d'actuaci?n de l'organisme, consistix a proposar, si escau, quantes mesures, plans i programes siguen convenients per al desenvolupament dels mecanismes de protecci?n del r?gemeguen especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administraci?n de Just?cia.