Protecci?n de Dades de Car?cter Personal

Recomanar esta p?gina

El ciutad? pot exercitar en tot moment, davant el responsable del tractament, els seg?ents drets:

  • Dret de rectificaci?n. T? dret a obtindre del responsable del tractament la rectificaci?n de les dades personals inexactes que li concernisquen.
  • Dret a l'oblit. Quan conc?rreguen els requisits per a a??, pot sol?licitar al responsable del tractament la supresi?n de les seues dades personals.
  • Dret a revocar el consentiment?davant el responsable del tractament, quan conc?rreguen els requisits necessaris per a cada sup?sit.?En el ?mbito dels poders p?blicos, prou perqu? un tractament siga leg?estafa amb que l'organisme tinga atribu?da la compet?ncia per a desenvolupar aquesta activitat (art?cul 6.1.i del RGPD). Per tant, amb car?cter general i excepte norma expressa,?no fa falta que preste vost? el seu consentiment?a este Ministeri perqu? tractem les seues dades personals.
  • Dret a la limitaci?n?en l'?s de les dades. Tambi?n este dret s'exercix davant el responsable del tractament, quan conc?rreguen els requisits necessaris de cada cas.
  • Dret a la portabilitat?de les dades: en cas de falta d'interessos p?blicos, es permet al ciutad? rebre del responsable al que entreg? les seues dades una c?pia dels mateixos per a entregar-los a un altre responsable diferent (per exemple un prove?dor de servicis).
  • Dret a impugnar?qualsevol decisi?n presa sobre les dades del ciutad? basada ?nicamente en un tractament inform?tico (sense intervenci?n humana) quan conc?rreguen els requisits per a a??.Tambi?n pot rec?rrer davant l'Ag?ncia espa?ona de Protecci?n de Dades quan considere que qualsevol tractament o atenci?n a una sol?licitud seua sobre tractament de dades ha sigut contr?ria a Dret.
  • Dret d'acc?s. Pot vost? obtindre del responsable del tractament la confirmaci?n de si s'est?n tractant o no les dades personals que li concernixen.