Logopedia tratamendua eta laguntza, Psikoterapia

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

La Ebazpena, 2010eko abenduaren 19koa (BOE 303 zk, abenduaren 29ko 2012)  regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 9 de enero de 2013 (BOE nº 25 de 29 de Enero de 2013) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas

La Resolución de 29 de enero de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrero de 2013) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, psikoterapia tratamendua arautzen dituen laguntzak, logopedia, mutualista edo atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa, autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2015Eko abenduaren 15eko erabakia (BOE, 304, 2015eko abenduaren 21ean) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 23 de febrero de 2017 (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2017) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia y logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Esta prestación tiene por objeto el abono de una ayuda económica para atender el tratamiento de psicoterapia y/o logopedia de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General Judicial.

 

ESKAERA AURKEZTU BEHARREKO SEGÚN DOCUMENTACIÓN MODALITATEAN:

 

1.-Documentación tratamendu guztietan berdina eman:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga adierazpena Última (famili unitateko edo, hala badagokio, itzulketa - edo zerga administrazioak egindako likidazioaren ondorio igorritako. Deklaratzera behartuta ez badago, zerga administrazioak ez duela egiaztatzen duen agiria eta diru-sarreren aitorpena aurkezten dituzten zerga administrazioan eta egozpenak Oso-osorik.

b) aitorpena edo salbuetsita dauden edo prestazioak ez diren pentsioen lotuta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ziozko zerga-ordainketa.

 

Tratamendu psikologikoa emateko 2.- dokumentazio espezifikoa:

a) Preskripzioa psikoterapiako tratamendua (mediku psikiatra batek edo osasun zerbitzu publikoko erakundeak eta patologiaren tratamendu psikologikoa deskribatzen den.

b) Informe del psicólogo en el que conste la patología y tratamiento realizado.

c) jatorrizko fakturak.

 

Tratamendurako logopédico 3.- dokumentazio espezifikoa:

a) Prescripción del pediatra, otorrinolaringólogo o neurólogo de la entidad médica o del servicio público de salud con descripción de la patología que presenta y codificación según la CIE-9.

b) Informe del logopeda en el que conste la patología y tratamiento realizado.

c) jatorrizko fakturak.

 

El importe máximo de estas ayudas no podrá superar 350 euros por año natural.

 

La solicitud de la prestación se hará cumplimentando el impreso oficial establecido por la Mutualidad General Judicial, acompañada de la documentación que en la misma se indica.