Ajuda per tractament de Psicoterapia i Logop?dia

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

La?Resoluci?n de 19 de desembre de 2012 (BOE n? 313 de 29 de desembre de 2012)?regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logop?dia i l'ajuda per a despeses d'hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Serveis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

La?Resoluci?n de 9 de gener de 2013 (BOE n? 25 de 29 de Gener de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logop?dia i l'ajuda per a despeses d'hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Serveis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas

La?Resoluci?n de 29 de gener de 2013 (BOE n? 44 de 20 de febrer de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logop?dia i l'ajuda per a despeses d'hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Serveis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

La?Resoluci?n de 15 de desembre de 2015 (BOE n? 304 de 21 de desembre de 2015), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logop?dia i l'ajuda per a despeses d'hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Serveis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

La?Resoluci?n de 23 de febrer de 2017 (BOE n? 51 d'1 de mar? de 2017), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia i logop?dia i l'ajuda per a despeses d'hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Serveis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

Aquesta prestaci?n t? per objecte l'abonament d'una ajuda econ?mica per atendre el tractament de psicoterapia i/o logop?dia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial.

?

DOCUMENTACI?N A APORTAR SEG?N LA MODALITAT DE SOL?LICITUD:

?

1.-Documentaci?n com?n a aportar en tots els tractaments:

a) ?ltima declaraci?n de l'Impost sobre la Renda de les Persones F?sicas de la unitat familiar o, en la seva?cas, comunicaci?n emesa o liquidaci?n girada a l'efecte de devoluci?n per l'administraci?n tribut?ria. Si no existeix obligaci?n de declarar, certificaci?n de l'administraci?n tribut?ria acreditativa de no haver presentat la declaraci?n i de les imputacions ?ntegras d'ingressos que constin en l'administraci?n tribut?ria i,

b) Declaraci?n responsable de les pensions o prestacions percebudes que est?n exemptes o que no est?n subjectes a tributaci?n per l'Impost de la Renda de les Persones F?sicas.

?

2.- Documentaci?n espec?fica per a tractament psicol?gico:

a) Prescripci?n de tractament de psicoterapia per un psiquiatre de l'entitat m?dica o del servei p?blico de salut, amb descripci?n de la patolog?a susceptible de tractament psicol?gico.

b) Informe del psic?logo en el qual consti la patolog?a i tractament realitzat.

c) Factures originals.

?

3.- Documentaci?n espec?fica per a tractament logop?dico: ?

a) Prescripci?n del pediatre, otorrinolaring?logo o neur?logo de l'entitat m?dica o del servei p?blico de salut amb descripci?n de la patolog?al fet que presenta i codificaci?n seg?n la CIE-9.

b) Informe del logopeda en el qual consti la patolog?a i tractament realitzat.

c) Factures originals.

?

L'import m?ximo d'aquestes ajudes no podr? superar 350 euros per a?o natural.

?

La sol?licitud de la prestaci?n s'har? emplenant l'impr?s oficial establert per la Mutualitat General Judicial, acompa?ada de la documentaci?n que en la mateixa s'indica.