Reintegraments de despeses de farm?cia

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatorio

Mugeju contempla una s?rie de sup?sits en els quals el mutualista pot sol?licitar un reintegrament de despeses de determinats productes quan ?stos han estat adquirits en les condicions establertes en la normativa de Mugeju. Procedeix el reintegrament de despeses de medicaments, productes sanitaris i productes diet?ticos en els seg?ents suposats:

A) En el cas que els mateixos no existeixin al mercat nacional i siguin autoritzats i adquirits a trav?s dels organismes sanitaris competents, seg?n els procediments establerts.

B) Quan el mutualista s'hagi vist obligat a acudir a facultatiu ali? a l'entitat m?dica a la qual est? adscrit per causa imputable a la mateixa o per raons d'urg?ncia, no habi?ndose pogut efectuar per aix? la prescripci?n en la recepta oficial de Mugeju.

C) Quan, per raons excepcionals degudament justificades, el mutualista no hagi pogut presentar en l'acte m?dico el talonari de receptes de Mugeju i el facultatiu hagi efectuat la prescripci?n en un model de recepta diferent.

D) En tractaments ambulatoris en el marc d'una assist?ncia transfronterera en un pa?s membre de la UE, sempre que es tracti de medicaments, productes sanitaris i productes diet?ticos inclosos en la prestaci?n farmac?utica del Sistema Nacional de Salut.

I) Els relacionats amb determinades patolog?as:

  • Calcitonina per a la malaltia de Paget.
  • Medicaments per al tractament del VIH.
  • Medicaments per al tractament de la fibrosis qu?stica.
  • Especialitats farmac?uticas que continguin estatinas, per a pacients amb hipercolesterolemia familiar heterocigota.

F) En sup?sits pels quals la legislaci?n vigent determini percentatges de participaci?n dels mutualistes en el pagament dels medicaments, productes sanitaris i productes diet?ticos, diferents? al? 30%.

G) En el cas de prescripcions en tractaments directament relacionats amb accident en acte de servei o malaltia professional.