Medicaments de dispensació hospitalària, sense cupó precinte

Recomanar esta prestació

La prescripció mèdica a mutualistes i beneficiaris de  medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària ha de ser comunicada per estos a MUGEJU, presentant l'informe del metge prescriptor i indicant l'hospital en el qual es va a retirar la medicació.


MUGEJU procedix aleshores a autoritzar a la farmàcia hospitalària de l'hospital indicat, la facturació a l'Organisme del cost del tractament prescrit, per període màxim d'un any, havent de renovar l'autorització, si procedira, a la finalització del mateix.


És molt important que l'hospital remeta juntament amb cada factura justificant de retirada de medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinte, que ha de ser  firmat pel pacient/mutualista i si escau per la persona que retire la medicació de la farmàcia hospitalària en el seu nom.


Este model de justificant pot descarregar-se en: