Medicaments de dispensació hospitalària, sense cupó precinto

Recomanar aquesta prestació

La prescripció mèdica a mutualistes i beneficiaris de  medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària ha de ser comunicada per aquests a MUGEJU, presentant l'informe del metge prescriptor i indicant l'hospital en el qual es va a retirar la medicació.


MUGEJU procedeix llavors a autoritzar a la farmàcia hospitalària de l'hospital indicat, la facturació a l'Organisme del cost del tractament prescrit, per període màxim d'un any, havent de renovar l'autorització, si procedís, a la finalització del mateix.


És molt important que l'hospital remeti juntament amb cada factura justificant de retirada de medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinto, que ha de ser  signat pel pacient/mutualista i si escau per la persona que retiri la medicació de la farmàcia hospitalària en el seu nom.


Aquest model de justificant pot descarregar-se en: