Tractaments m?dicos especials

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatorio

En els sup?sits d'intervenci?n o tractament m?dico especials?que, sent finan?ables pel Sistema Nacional de Salut, no puguin administrar-se a trav?s dels mitjans propis de medicina p?blica o privada dins del territori nacional, a causa d'impossibilitat t?cnica, la Mutualitat General Judicial podr? autoritzar, el reintegrament de despeses derivades de la prestaci?n assistencial requerida en pa?s estranger. Als efectes anteriors, s'assimila a medicina estrangera la que pogu?s prestar-se en Espa?a, a trav?s de centres estrangers amb seu al territori nacional.

Per a aix? ?s imprescindible que la Mutualitat General Judicial hagi tingut coneixement previ dels fets i hagi autoritzat el tractament especial, sense que puguin atendre's les sol?licituds de tractaments ja practicats pels quals no s'hagu?s comptat amb tal autorizaci?n pr?via de l'Organisme.

A l'impr?s de sol?licitud, cal acompa?ar informi m?dico del Servei Hospitalari de l'Hospital P?blico o del de l'entitat m?dica corresponent, en el qual es trobi en tractament el sol?licitant, indicant la impossibilitat d'impartir tractament o intervenci?n trav?s de mitjans ordinaris del Sistema Nacional de Salut, el centre on es pot prestar el tractament o intervenci?n i el pressupost del centre sanitari on va a procedir-se a la intervenci?n o tractament.

A la vista dels informes aportats, La Mutualitat General Judicial portar? a cap quantes comprovacions es requereixin i sol?licitar? quants informes estimi necessaris i resoldre? el que procedeixi.