Prestaci?n a jubilats per incapacitat permanent

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

El seu regulaci?n b?sica est? continguda en els articulo 12.1, c) del Text Ref?s aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i 94 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011).

Conforme a la disposat en l'art?cul 94 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011, el funcionari en actiu mutualista que, per disminuci?n psicof?sica o funcional, qued?s incapacitat pel desempe?o de la funci?n i pass?s a la situaci?n de jubilat, tendr? dret, fins que compleixi l'edat en qu? hagu?s procedit la seva jubilaci?n for?osa, a una prestaci?n mensual equivalent al 20% de les retribucions b?sicas ordin?ries percebudes el ?ltimo mes en actiu.

La prestaci?n s'abona mensualment (14 pagues anuals) en la cuant?a indicada, revaloriz?ndose anualment en els t?rminos previstos per a les pensions de Classes Passives en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Dita impresa pot obtenir-se en la pr?pia Mutualitat (Servei Centrals i Delegacions Provincials) i descarregar-se de la Web de Mugeju.

En el mes en el qual el mutualista compleix l'edat establerta legalment en cada Cos o Escala per la jubilaci?n for?osa per edat, se li comunica l'extinci?n del dret a la prestaci?n per Incapacitat Permanent.