Prestaci?n per gran invalidesa

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

S'entendre? per Gran Invalidesa la situaci?n del mutualista jubilat per incapacitat que, per conseq??ncia de p?rdidas anat?miques o funcionals, necessita l'assist?ncia d'una altra persona per als actes m?s essencials de la vida, tals com vestir-se, despla?ar-se, menjar o an?logos.

La declaraci?n i la revisi?n de la gran invalidesa ?s compet?ncia de la Mutualitat General Judicial, pr?via sol?licitud de dictamen pre ceptivo i vinculant als ?rganos competents per avaluar, qualificar i revisar la incapacitat, radicats a la prov?ncia en qu? tingui el seu domicili l'interessat.

Aquesta prestaci?n es pot sol?licitar a qualsevol moment, sempre que quedi acreditat que s o fet causant s'ha produ?t amb anterioritat a la data en qu? el mutualista compl?s l'edat fixada legalment per la jubilaci?n for?osa.

La prestaci?n consisteix en una cuant?a equivalent al 60% de les retribucions b?sicas ordin?ries percebudes el ?ltimo mes en actiu, ?s de car?cter vitalici, i s'abona en 14 pagues una per cadascun dels mesos de l'a?o i dues pagues extraordin?ries a l'a?o, i pel mateix import que el de la mensualitat ordin?ria corresponent a aquests mesos.

Es revaloritza anualment en els t?rminos previstos per a les pensions de Classes Passives en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. Est? reguleu a en el Text Ref?s de les disposicions legals vigents sobre el R?gemeguen especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administraci?n de Just?cia, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i en el Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 04/08/2011).?