Prestaci?n per naixement o adopci?n de fill

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

PRESTACI?N ECON?MICA DE PAGAMENT ?NICO PER NAIXEMENT O ADOPCI?N DE FILL, EN SUP?SITS DE FAM?LIA NOMBROSA, MONOPARENTAL I EN ELS CASOS DE MARES DISCAPACITADES.

El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 04/08/2011), regula aquesta prestaci?n en la seva art?cul 118, seg?n el qual, la prestaci?n es recon?ixer? en els mateixos t?rminos i condicions que els previstos per al R?gemeguen General de la Seguretat Social, corresponent a la Mutualitat general Judicial, en el ?mbito del seu col?lectiu, el reconeixement del dret a la mateixa i la seva gesti?n. La prestaci?n s'abona en un pagament ?nico, que la seva cuant?a ascendeix a 1.000,00 euros, sempre que els ingressos del beneficiari no depassin el l?mite establert. Per ser perceptor d'aquesta prestaci?n, els ingressos anuals del beneficiari (en el sup?sit de conviv?ncia del pare i de la mare, es computar?n conjuntament els de tots dos) no haver de?n superar en 2019, la cuant?a de 12.313,00 euros, incrementada en un 15 per 100 per cada fill a c?rrec, a partir del segon, ?ste incl?s. Quan es tracti de fam?lies nombroses, dit l?mite d'ingressos ascendeix en 2019 a 18.532,00 euros, increment?ndose en 3.002,00 euros per cada fill a c?rrec a partir del cuarto, ?ste incl?s. Dits l?mites d'ingressos s'actualitzen anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. A l'efecte de la consideraci?n de fam?lia nombrosa, s'estar? al que es disposa en la Llei 40/2003, de Protecci?n de Fam?lies Nombroses. S'entendre? per fam?lia monoparental la constitu?da per un sol progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que constitueix el sustentador ?nico de la fam?lia. En cas de mare amb discapacitat ser? benefici?ria sempre que acrediti una discapacitat igual o superior al 65%.