Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada

Zerbitzu hau gomendatu

31. 1991 (Legea, abenduaren 30ekoa, Estatuaren aurrekontu orokorren (1992, Mugeju arloan ematen zuen ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba izateagatik, mota eta kargupeko seme-alabengatik jasotako famili laguntzak.
 
Los artículos 12.1, f) y 21.3 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000 recogen expresamente, entre las prestaciones de Mugeju, las “prestaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad”, remitiendo para su regulación al Capitulo IX del Titulo II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1335/2005 Errege Dekretuak emandako lehen esparruan, gizarte segurantzako erregimen orokorreko araudiak garatzen duten seme-alaba bakoitzeko.

 
El Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio (BOE de 4/8/2011), regula esta prestación en sus artículos 109 y 110. 

 
La prestación consiste en una asignación económica mensual, por hijo o menor acogido con discapacidad, que se establece en función de su edad, del grado de incapacidad y de la necesidad del concurso de otra persona.

Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada (2019 Urtera)
Taldea Sortu Laguntzaren hileko zenbatekoa
18 Urtetik beherakoak (Minusbalioa %33 ≥) 83,33
18 Urtetik gorakoak (% 65eko Minusbalioa ≥) 392,00
Mayores de 18 años (Minusvalía ≥ 75 % y necesidad de tercera persona) 588,00

 

Kausatzailearen seme-alaba edo ardurapean hartutako adingabekoak izateagatik ez izateari hutsagatik irabazizko lana egitea, norberaren edo besteren kontura, betiere prestazioaren onuradunarekin bizi den jarraitu eta urteko diru-sarrerak sortu zuten, urteko lan etekin gisa, ehuneko ehun urteko lanbidearteko gutxieneko soldata gainditzen ez bada.
 
Ezarri da, lanbide arteko gutxieneko soldataren 2019 900,70 euro/hilean (12.600,00 euro urtean).
 
Ordainketak jasotzeko ezintasuna duten 18 urtetik gorako seme-alaba bakoitzeko, ez da bateragarria izatea, edo urteko aldetik, kotizatu gabekoen modalitatean, jubilazio edo elbarritasun erretiroduna izatea eta laguntzako pentsioen onuraduna/45 legeak araututako 1960ko uztailaren 21eko eta beste hainbat laguntza gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko eta hirugarren pertsona batek, edo legeak ezarritako 13, 1982ko apirilaren 7koa, minusbaliodunak gizarteratzeari buruzkoa.
 
La solicitud deberá formularse en el impreso oficial establecido por la Mutualidad General Judicial a tal efecto, acompañada de la documentación que el mismo se indica.
 
Dicho impreso puede obtenerse en la propia Mutualidad (Servicio Centrales y Delegaciones Provinciales) y descargarse de la Web de Mugeju.