Prestaci?n per fill a c?rrec discapacitat

Recomanar esta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

La Llei 31/1991, 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1992, estableci? en el ?mbito de Mugeju la prestaci?n per fill a c?rrec amb discapacitat, com a modalitat de les prestacions familiars per fill a c?rrec.
?
Els art?culs 12.1, f) i 21.3 del Text Ref?s aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 arrepleguen expressament, entre les prestacions de Mugeju, les ?prestacions familiars per fill a c?rrec amb discapacitat?, remetent per al seu regulaci?n al Capitule IX del Titule II del Text Ref?s de la Llei General de la Seguretat Social.
El Reial decret 1335/2005, dictat en el ?mbito del R?gemeguen General de la Seguretat Social, desenvolupa la normativa legal per fill a c?rrec amb discapacitat.

?
El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011), regula esta prestaci?n en les seues art?culs 109 i 110.?

?
La prestaci?n consistix en una asignaci?n econ?mica mensual, per fill o menor acollit amb discapacitat, que s'establix en funci?n de la seua edat, del grau d'incapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Prestaci?n per fill a c?rrec discapacitat (A?o 2019)
GRUP: Causants Import mensual de la prestaci?n
Menors de 18 a?us (Minusval?a ? 33%) 83,33
Majors de 18 a?us (Minusval?a ? 65 % ) 392,00
Majors de 18 a?us (Minusval?a ? 75 % i necessitat de tercera persona) 588,00

?

El causant no perd la condici?n de fill o menor acollit a c?rrec pel mero fet de realitzar un treball lucratiu, per compte propi o aliena, sempre que contin?i vivint amb el beneficiari de la prestaci?n i que els ingressos anuals del causant, en concepte de rendiments del treball, no superen el 100 per cent del salari m?nimo interprofessional.
?
El salari m?nimo interprofessional est? fixat per a 2019 en 900,70 euros/mes (12.600,00 euros/a?o).
?
La percepci?n de les assignacions econ?miques per fill a c?rrec amb discapacitat major de 18 a?us, ?s incompatible amb la condici?n, per part del fill, de pensionista de jubilaci?n o invalidesa en la modalitat no contributiva i amb la condici?n de beneficiari de les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, o dels subsidis de garant?a de ingressos m?nimos i d'ajuda per tercera persona, establits en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integraci?n social dels minusv?lidos.
?
La sol?licitud haver de? formular-se en l'impr?s oficial establit per la Mutualitat General Judicial a este efecte, acompa?ada de la documentaci?n que el mateix s'indica.
?
Dita impresa pot obtindre's en la pr?pia Mutualitat (Servici Centrals i Delegacions Provincials) i descarregar-se de la Web de Mugeju.