Ehorzketako gastuetarako laguntza

Zerbitzu hau gomendatu

10.1 Artikuluan aurreikusitako gizarte prestazio hauek “ ” eta) Lege Dekretua (16) / (12.1 artikuluan jasotako egun eta) 2000. urteko errege dekretu legegilearen bidez onetsitako testu bateratuan (3) eta ezarri zen errege dekretuak 4097 / mutualitateak, mutualitate orokor judizialak egingo ditu gizarte prestazioa Bertan gastuetarako laguntza.

La prestación está regulada por el artículo 104 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. BOE de 4/8/2011).

Laguntza hori ematen direnean, mutualista bada, titularrak eta onuradunak ez dauden bi Kide mutualisten dokumentua, alta egoeran badaude (gertaera jazotzen denean, eta bertan jasotzen:

 1. Mutualista (heriotza kasuan (titularrak berezko zuzenbidea), honako pertsona hauek izango dira lehentasun hurrenkeraren arabera adierazten da:

   

  1) Ezkontide alarguna banandua ez badu.

  2) Afiliazioa dokumentuan dauden haurrak onuradun direnak; kasu horretan eskaera egin beharko duen seme zaharrenak, entendiéndose egin zuen guztion izenean.

  3º) la persona que acredite haber abonado los gastos de sepelio, mediante factura original.

 2. Si el fallecido es un titular no mutualista (titular por derecho derivado): la persona que acredite haber abonado los gastos de sepelio mediante factura original.
 3. En el caso del fallecimiento de un beneficiario, el titular del Documento de Afiliación en el que aquél figure incluido.

2013. Urteko ekitaldiko aurrekontu baliakizunen arabera, zenbateko hauek ezartzen dira:

a) 2000. urteko hil bada mutualista: 250 euro.

No obstante, si la Ayuda corresponde a la persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio, la cuantía a conceder será el importe de la factura con el límite de 250 euros.

b) En el supuesto del fallecimiento del titular no mutualista o beneficiario: 150 euros.

No obstante, si la Ayuda corresponde a la persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio, la cuantía a conceder será el importe de la factura con el límite de 150 euros.