Ajuda per a despeses de sepeli

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

Entre les ?prestacions socials? previstes en l'art?cul 10.1,i) del Reial decret Llei 16/1978 (actualment recollides en l'art?cul 12.1, i) del Text Ref?s aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000) i implantades pel Reial decret 4097/1982, la Mutualitat General Judicial t? establerta la Prestaci?n Social d'Ajuda per a Despeses de Sepeli.

La prestaci?n est? regulada per l'art?cul 104 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. BOE de 4/8/2011).

Aquesta ajuda es concedeix en els casos de defunci? de mutualistes, titulars no mutualistes i beneficiaris inclosos en el Document d'Afiliaci?n de tots dos, sempre que es trobin en situaci?n d'alta al moment del fet causant, sent perceptors de la mateixa:

 1. En el sup?sit de defunci? del mutualista (titular per dret propi), les seg?ents persones, seg?n l'ordre de prefer?ncia excloent que s'indica:

  ?

  1?) el c?nyuge vidu no separat judicialment;

  2?) Els fills que estiguessin inclosos com a beneficiaris en el seu Document d'Afiliaci?n; en aquest cas la sol?licitud haver de? formular-se pel fill de major edat, entendi?ndose que ho fa en nom de tots; i

  3?) la persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli, mitjan?ant factura original.

 2. Si el mort ?s un titular no mutualista (titular per dret derivat): la persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli mitjan?ant factura original.
 3. En el cas de la defunci? d'un beneficiari, el titular del Document d'Afiliaci?n en el qual aqu?l figuri incl?s.

A la vista de les disponibilitats pressupost?ries de l'exercici 2013, es fixen les seg?ents cuant?as:

a) En el sup?sit de la defunci? del mutualista: 250 euros.

No obstant aix?, si l'Ajuda correspon a la persona que s'hagi fet c?rrec de les despeses de sepeli, la cuant?a a concedir ser? l'import de la factura amb el l?mite de 250 euros.

b) En el sup?sit de la defunci? del titular no mutualista o beneficiari: 150 euros.

No obstant aix?, si l'Ajuda correspon a la persona que s'hagi fet c?rrec de les despeses de sepeli, la cuant?a a concedir ser? l'import de la factura amb el l?mite de 150 euros.