Subsidi de jubilaci?n

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

La Prestaci?n social de?SUBSIDI DE JUBILACI?N??s una prestaci?n de pagament ?nico, corresponent al grup de ?prestacions socials?, actualment recollides en l'art?cul 12.1,i del TR de les disposicions legals vigents sobre R?gemeguen Especial de Seguretat Social del Personal al servei de l'Administraci?n de Just?cia (aprovat per RD Legislatiu 3/2000) i anteriorment previstes en l'art?cul 10.1,i) del RD Llei 16/1978 (creador de la Mutualitat General Judicial).

La prestaci?n est? regulada per l'art?cul 103 (Assist?ncia al Jubilat) del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. BOE de 4/8/2011), sent beneficiaris de la mateixa ?nicamente els mutualistes que es jubilin amb car?cter for??s per raz?n d'edat, as? com els quals es jubilin per incapacitat permanent per al servei, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilaci?n for?osa. D'acord amb el previst en la Disposici?n final tercera del Reial decret pel qual s'aprova el citat Reglament, ?ste entr? en vigor el d?a seg?ent al del seu publicaci?n el Bolet?n Oficial de l'Estat.
?

Beneficiaris

Tendr?n dret al percebo del Subsidi de Jubilaci?n els funcionaris que, estant en situaci?n d'actiu, serveis especials o exced?ncia volunt?ria per cura de familiars o per raz?n de viol?ncia de g?nero i ostentant la condici?n de mutualista de la Mutualitat General Judicial, es jubilin:

a) Amb car?cter for??s per raz?n d'edat.

b) Per incapacitat, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilaci?n for?osa.
?

Contingut de l'ajuda

L'Ajuda consisteix en el pagament, per una sola vegada, del doble de l'import ?ntegro d'una mensualitat ordin?ria de les retribucions b?sicas que figurin en la ?ltima n?mina que s'hagi percebut en actiu.

Termini de presentaci?n de la sol?licitud

a) En el cas de jubilats for?osos per edat: sis mesos, explicats a partir del d?a seg?ent al de la data fixada per a aquesta jubilaci?n.?
b) En el cas de jubilats per incapacitat permanent per al servei: sis mesos, explicats a partir del d?a seg?ent al de la data de compliment de l'edat fixada per la jubilaci?n for?osa per edat en el Cos o Escala de pertinen?a del funcionari.
?

Caducitat del dret

Transcorregut el termini de sis mesos indicat a l'apartat anterior es produir? la caducitat del dret.