Funtsa bereziko Mugeju

Zerbitzu hau gomendatu

La Disposición Adicional Vigésima primera de la Ley 50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, posibilitó la constitución del Fondo Especial de Mugeju y la consiguiente integración en el mismo de las Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia.

Según las previsiones contenidas en dicho precepto, por Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, de 3 de febrero de 1989 y de 27 de marzo de 1992, se llevó a efecto, respectivamente, la integración en el Fondo Especial de MUGEJU de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, de la de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y de la Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Arau horien arabera integratzeko:

 • Irudian dauden kolektiboen Únicamente ziren erakunde horiek Funts Berezia mutuales irudian, 1984ko abenduaren 31 da. Beraz, ezin dira bazkide mutualista handiak eragin ondoren adierazitako egunean.
 • Funtzionarioen Mutualitate eta bazkideei mutualista zaharrek jaso justizia administrazioaren eskubideak bermatuko zaie 0000ko laguntzak Fondo Bereziaren bidez zehazten diren baldintzetan eta zenbatekoetan eta erabakietan ezarritako horietan sartzeko.
 • De acuerdo con las citadas normas, las prestaciones de pago único se reconocen en la cuantía vigente en 31 de diciembre de 1984.
 • Pentsioak zenbatekoak hasieran onartu eta indarrean 1984ko abenduaren 31, zati berdinetan, hurrengo bost urteetan reduciéndose %20an iritsi arte, azken horietatik, 1973ko abenduaren 31n indarrean dauden kopuruak, horiek bermatuta, estatuak .

Iraunkortasuna eta prestazioak jasotzeko eskubidea mantentzea, funts bereziaren (borondatezkoa, contemplándose ondorioz, funts bereziaren hitzarmenetan sartu den “ Mutualista, funts bereziaren baja eman ditzakete, edozein unetan, eta aurrez aitortutako irabazien galera ” eskubiderik kuoten itzulketa.

Asimismo, los Reglamentos de estas Mutualidades contemplan la pérdida de la condición de mutualista por impago de cuotas, teniendo la baja por tal motivo los mismos efectos que la voluntaria.

A partir de la integración, MUGEJU reconoce las prestaciones causadas por los afiliados a las referidas Mutualidades, que pueden ser diferentes en cuanto a la cuantía y requisitos para cada Mutualidad, pero todas recogen en sus Reglamentos pensiones de jubilación, de viudedad y orfandad, auxilios por defunción y becas de estudios para huérfanos. En las prestaciones de las referidas Mutualidades hay que distinguir las de pago único y las de pago periódico o pensiones.

Oinarrizko araudia

 • Hogeigarren Xedapen Gehigarria / urteko aurrekontu orokorren legeko lehen 50 1984; 1985, Mugeju deFondo egoera berezia ezarri zen bertan, justizia administrazioko funtzionarioen mutualitateak dira integratzea.
 • Hirugarren Xedapen Gehigarrian (erregimen bereziari buruz indarrean dauden lege xedapenen testu bateratua (justizia administrazioko langileak gizarte segurantzako irudian, 3. legegintzako errege dekretuak (2000).
 • Orden de 30 de mayo de 1987, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, por el que se integra la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial. (BOE 13/06/1.987).
 • Orden de 10 de abril de 1989, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de febrero de 1989, por el que se integra la Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial. (BOE 17/04/1.989).
 • 1992Ko maiatzaren 18ko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko martxoaren 27ko ministroen kontseiluak 1992ko biltzen duen Ongintzako mutualitateari justizia administrazioko laguntzaileen hondoan, Mutualitate Orokor Judizialak berezia. (BOE 08 06 / / 1992).
 • Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la Justicia Municipal, aprobado por Orden de 6 de mayo de 1969.
 • Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia, aprobado por Orden de 24 de abril de 1974.
 • Reglamento de la Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia (aprobado por Decreto de 1776/1971, de 1 de julio).

Kudeaketa eta izapidetzea

 • Eskaera orria. Laguntza eskaerak, Mutualitate Orokor Judizialak bete behar zuten Funts Berezia den inprimakia efectuarse bakoitzerako. izan ere, inprimaki horietan derrigorrezko dokumentazioa eskariak acompañarse adierazten da.
  Inprimaki horien obtenerse daitezke eta mutualitatearen probintzia zerbitzuetan Biltzen dituen ordezkaritzetan, bai descargarse Mugeju Web orrian.
   
 • Aurkezteko epea: Dauden erregelamenduak aurreikusitakoari mutualitateak:
  • El derecho a solicitar el Auxilio por defunción prescribirá a los cinco años del hecho causante del mismo en las Mutualidades de Previsión y de Justicia Municipal, y al año en la de Auxiliares.
  • Pentsioen eskatzeko eskubidea preskribatu egingo da bost urteko epean, gertakizun horiek aurrera alegia, justizia eta mutualitateen Udal osagarriak, baina ez dira horretarako (urteko ordainsarien erreklamazio horiek gertaera hasita. Ez dago pentsioen aurreikuspeneko mutualitateak eskatzeko preskripzio epea, nahiz eta atzeraeragina gabe emango da, baldin eta eskaera egin zuten aurrera urtebete igaro ondoren horien arrazoia.