El Fondo Especial de Mugeju

Zerbitzu hau gomendatu

Lehenengo Xedapen Gehigarrian eta legea Hogeita 50 1984, 1985, urteko aurrekontuen Egoera, eta, ondorioz, Mugeju Funts Berezia eratu ziren (han sartzea mutualitateen justizia administrazioko Funtzionarioak.

Artikulu horretan jasotako aurreikuspenen arabera, ministro kontseiluaren Akordio bidez (apirilaren 10ekoa, 1987 eta 1989ko otsailaren 3ko 1992ko martxoaren 27koa, izan ziren, hurrenez hurren, hondoan sartzea bereziki Udal funtzionarioen Mutualitate, MUGEJU Ongintzazko Justizia, justizia administrazioan eta aurreikuspeneko Ongintzazko funtzionarioen justizia administrazioko laguntzaileen.

De acuerdo con las citadas normas de integración:

 • Únicamente se incorporaron al Fondo Especial los colectivos existentes en las referidas entidades mutuales al 31 de diciembre de 1984. En consecuencia no se pueden producir altas de nuevos socios mutualistas con posterioridad a la indicada fecha.
 • A los socios mutualistas y beneficiarios de las antiguas Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia se les garantiza a través del Fondo Especial los derechos a las prestaciones que se especifican en los Acuerdos de Integración y en los términos y cuantías en ellos fijados.
 • De acuerdo con las citadas normas, las prestaciones de pago único se reconocen en la cuantía vigente en 31 de diciembre de 1984.
 • Las pensiones  se reconocen inicialmente en las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 1984, reduciéndose en los cinco ejercicios siguientes y por partes iguales en un 20%, hasta alcanzar en el último de ellos, las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 1973, que son las garantizadas finalmente por el Estado .

Iraunkortasuna eta prestazioak jasotzeko eskubidea mantentzea, funts bereziaren (borondatezkoa, contemplándose ondorioz, funts bereziaren hitzarmenetan sartu den “ Mutualista, funts bereziaren baja eman ditzakete, edozein unetan, eta aurrez aitortutako irabazien galera ” eskubiderik kuoten itzulketa.

Halaber, Mutualitate horiek erregelamenduetan dira mutualista kuotak ez ordaintzeagatik izateari, eta, horregatik, borondatezko baja ondorio berberak.

Integrazioaren bidez, MUGEJU prestazio horiek eragindako kideei aitortzen Direnean, zenbatekoari dagokionez, baldintza desberdinak izan daitezkeen eta Mutualitatearen bakoitzerako, baina guztiek beren araudietan jasotako erretiro pentsioak, alarguntza, zurztasuna, bekak eta laguntzak, umezurtzek ikasketak heriotzagatik. Bertan zehazten diren prestazioak, ordainketa bakarreko ordainketa periodikoa eta bereizi behar ditugu, eta pentsioak.

Oinarrizko araudia

 • Hogeigarren Xedapen Gehigarria/urteko aurrekontu orokorren legeko lehen 50 1984; 1985, Mugeju deFondo egoera berezia ezarri zen bertan, justizia administrazioko funtzionarioen mutualitateak dira integratzea.
 • Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000.
 • Orden de 30 de mayo de 1987, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, por el que se integra la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial. (BOE 13/06/1.987).
 • 1989Ko apirilaren 10eko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko otsailaren 3ko ministroen kontseiluak 1989ko dekretua, justizia administrazioko funtzionarioak biltzen aurreikuspeneko mutualitateak, Mutualitate Orokor Judizialak bereziko edukian. (BOE, 1989/04/17).
 • Orden de 18 de mayo de 1992 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de  marzo de 1992 por el que se integra la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial. (BOE 08/06/1.992).
 • Udal funtzionarioen mutualitateak justiziaren Ongintzazko araudia, maiatzaren 6ko aginduaren bidez onartu zen.
 • Justizia administrazioko laguntzaileen Ongintzazko mutualitateari buruzko araudia onartu zuen 1974ko apirilaren 24ko agindua.
 • Aurreikuspeneko mutualitateen arautegia justizia administrazioko funtzionarioen (1971, 1776/dekretuaren bidez onartua, uztailaren 1ekoa).

Kudeaketa eta izapidetzea

 • Eskaera orria. Laguntza eskaerak, Mutualitate Orokor Judizialak bete behar zuten Funts Berezia den inprimakia efectuarse bakoitzerako. izan ere, inprimaki horietan derrigorrezko dokumentazioa eskariak acompañarse adierazten da.
  Inprimaki horien obtenerse daitezke eta mutualitatearen probintzia zerbitzuetan Biltzen dituen ordezkaritzetan, bai descargarse Mugeju Web orrian.
   
 • Aurkezteko epea:  Conforme a lo previsto en los Reglamentos de las Mutualidades Integradas:
  • El derecho a solicitar el Auxilio por defunción prescribirá a los cinco años del hecho causante del mismo en las Mutualidades de Previsión y de Justicia Municipal, y al año en la de Auxiliares.
  • El  derecho a solicitar las pensiones prescribirá en el plazo de cinco años, a partir del hecho causante de las mismas, en las Mutualidades de Justicia Municipal y de Auxiliares, si bien se otorgarán sin efecto retroactivo cuando se hayan solicitado transcurrido un año a partir del hecho que las motive. No existe plazo de prescripción para solicitar las pensiones de la Mutualidad de Previsión, si bien se concederán sin efecto retroactivo, si la petición se formula después de transcurrido un año a partir del hecho causante de las mismas.