Pensions de vidu?tat i orfandat

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

Causants i beneficiaris

La pensi?n de vidu?tat la causen a favor del c?nyuge supervivent els qui ostentin la condici?n d'afiliat/mutualista al moment del fet causant (la defunci?), implicant aix? haver cotitzat ininterrompudament fins avui de la seva jubilaci?n o fins a la de la seva defunci?, en el sup?sit d'haver-se produ?t ?ste en situaci?n d'actiu.
Els Reglaments de les Mutualitats Integrades contemplen les pensions de vidu?tat/orfandat com una cadena successora: el mutualista, en morir,? causa a favor del c?nyuge supervivent pensi?n de vidu?tat, accedint els hu?rfanos a aquesta pensi?n despr?s de la mort de ?ste ?ltimo (la pensi?n de vidu?tat es distribueix entre aquells).

?bviament, els hu?rfanos accedeixen directament a la pensi?n despr?s de la mort del mutualista quan aquest mori sense deixar c?nyuge.

En la Mutualitat de Previsi?n s?n beneficiaris els fills menors de vint-i-cinc a?us, as? com els majors d'aquesta edat incapacitats per al treball i amb ingressos inferiors al salari m?nimo interprofessional. En les Mutualitats de Just?cia Municipal i d'Auxiliars el s?n els menors de divuit a?us en la primera i de vint-i-u en la segona, els incapacitats per al treball i els majors de les referides edats (solters o vidus) amb ingressos inferiors al salari m?nimo interprofessional.

Naturalesa jur?dica

Igual que les pensions de jubilaci?n, tenen la naturalesa de p?blicas, estant per aix? subjectes a les normes sobre l?mites de percepci?n i concurr?ncia aplicable a tals pensions. (Veure l'ep?grafe ?Naturalesa jur?dica? de l'apartat ?Pensions de jubilaci?n?).

Cuant?as

Els imports d'aquestes pensions venen fixats en els mateixos t?rminos que les de jubilaci?n (per Cossos/Escales en les Mutualitats de Previsi?n i Just?cia Municipal; i per Cossos i a?us de cotizaci?n en la d'Auxiliars).

Els imports ?ntegros mensuals (14 pagues anuals) oscil?len, en la Mutualitat de Previsi?n, entre els 122,35 euros (cuant?a inicial) i 57,10 euros (cuant?a final), per als Cossos Superiors, i els 81,56 euros (cuant?a inicial) i 30,05 euros (cuant?a final), pels de la categor?a inferior.

En aquesta Mutualitat la pensi?n d'orfandat (import de la pensi?n de vidu?tat distribu?da entre els hu?rfanos absoluts que re?nan els requisits previstos reglament?riament) s'extingeix en complir el beneficiari els 25 a?us de edat. No obstant aix?, el seu Reglament prev? la concesi?n d'una pensi?n d'orfandat als majors d'aquesta edat, incapacitats per al treball i freturosos de mitjans econ?micos (ingressos inferiors al salari m?nimo interprofessional) en les cuant?as de 57,10 (pensi?n inicial) i 18, 03 euros (pensi?n final)?

En la Mutualitat de Just?cia Municipal, la cuant?a integra mensual de la pensi?n est? fixada en funci?n del Grup (Grup 1?: Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris; Grup 2?: Secretaris de Jutjats de Paz, Oficials, Auxiliars i Agents) en ?l que s'inclogui? el mutualista, sent de 36,06 euros (cuant?a inicial) i 12,02 (cuant?a final), per al Grup 1?, i de 30,05 (cuant?a inicial) i 9,02 (cuant?a final), per al Grup 2?.

En la Mutualitat d'Auxiliars, les taules de pensions (una per cada Cos integrat en la mateixa: M?dicos Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents) tenen fixats els imports de les mateixes (cuant?as inicials) en funci?n de la pensi?n basi corresponent a cada Cos i dels a?us complets de cotizaci?n (la cuant?a inicial de la pensi?n ?s la resultant d'incrementar la pensi?n basi en un 2 per cent de la mateixa, sent l'increment m?nimo del 20 per cent, aplicable als mutualistes amb menys de 10 a?us de cotizaci?n).

Les pensions inicials oscil?len entre les cuant?as m?nimas de 75,66,? 72,33,?? 69,55, i 61,21 euros mensuals, per als Cossos de M?dicos Forenses, Oficials, Auxiliars i? Agents, respectivament, i els 119,80, 114,52,? 110,12 i 96,91 euros mensuals, per als mateixos Cossos en el sup?sit de 45 a?us de cotizaci?n.

En aquesta Mutualitat les cuant?as finals de les pensions (aplicables, despr?s del proc?s de reducci?n previst en els Acords d'Integraci?n, a partir del cinqu? a?o posterior al de la data d'arrencada) s?n del mateix import per a les v?dues dels mutualistes de tots els? Cos (25,84).

Reconeixement i pagament (aplicaci?n de les normes sobre l?mite de percepci?n i concurr?ncia de pensions p?blicas).

Veure mateix ep?grafe a l'apartat ?Pensions de jubilaci?n?