Pensions de jubilaci?n

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

Causants i beneficiaris

Per causar dret a la pensi?n cal ostentar la condici?n de mutualista d'alguna de les tres Mutualitats integrades en el Fons Especial al moment del fet causant, la qual cosa implica haver cotitzat ininterrompudament fins avui de jubilaci?n.

Mutualistes jubilats for?osos per edat o incapacitat: Se'ls reconeix la pensi?n a partir del mes seg?ent al de la jubilaci?n.

Mutualistes jubilats voluntaris (funcionaris amb 30 o m?s a?us de serveis i, almenys, 60 d'edat, seg?n l'art?cul 28.1 b) del Text Ref?s de la Llei de Classes Passives), l'edat de les quals de jubilaci?n for?osa est? fixada en els 65 a?us: Se'ls reconeix la pensi?n amb efectes del mes seg?ent al de la jubilaci?n.

Mutualistes jubilats voluntaris (funcionaris amb 30 o mes a?us de serveis i, almenys, 60 d'edat, seg?n l'art?cul 28.1 b) del Text Ref?s de la Llei de Classes Passives) pertanyents a Cossos l'edat dels quals de jubilaci?n for?osa aquesta fixada als 70 a?us (Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris): Per a aquest grup s'aplica en els propis t?rminos en qu? apareixen redactats els art?culs 42 i 19 dels Reglaments de les Mutualitats de Previsi?n i Just?cia Municipal, respectivament, a tenor dels quals el jubilat voluntari no entrar? en el gaudi de la pensi?n fins que compleixi l'edat es?alada per la jubilaci?n for?osa, tret que, en produir-se aquella, tingu?s 40 o m?s a?us de serveis i, almenys, 65 d'edat. (Criteri del Servei Jur?dico de l'Estat en Informe interessat a aquest efecte).

Naturalesa jur?dica

Les pensions del Fons Especial tenen el car?cter de p?blicas i, per tant est?n subjectes a les normes sobre l?mite de percepci?n i concurr?ncia aplicables a tals pensions.

Pel que si un pensionista percep per un altre sistema p?blico (Classes Passives, Seguretat Social, etc.) pensi?n o pensions que aconsegueixen el l?mite m?ximo de percepci?n que anualment es fixa en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la pensi?n que li pogu?s correspondre en el Fons Especial se li recon?ixer?, per?, per efecte de la limitaci?n, no li ser? abonada.

Cuant?as

Els imports de les pensions est?n fixades per Cossos / Escales en les Mutualitats de Previsi?n i Just?cia Municipal; i per Cossos i a?us de cotizaci?n la d'Auxiliars.

En la Mutualitat de Previsi?n, els imports ?ntegros mensuals (14 pagues anuals) oscil?len entre els 220,23 euros (cuant?a inicial) i 114,19 euros (cuant?a final), per als Cossos Superiors, i els 130,50 euros (cuant?a inicial) i 60,10 euros (cuant?a final), pels de la categor?a inferior.

En la Mutualitat de Just?cia Municipal, la cuant?a integra mensual de la pensi?n est? fixada en funci?n del Grup (Grup 1?: Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris; Grup 2?: Secretaris de Jutjats de Paz, Oficials, Auxiliars i Agents) en el qual s'inclogui el mutualista, sent de 66,11 euros (cuant?a inicial) i 36,06 (cuant?a final), per al Grup 1?, i de 54,09 (cuant?a inicial) i 25,24 (cuant?a final), per al Grup 2?.

En la Mutualitat d'Auxiliars, les taules de pensions (una per cada Cos integrat en la mateixa: M?dicos Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents) tenen fixats els imports de les mateixes (cuant?as inicials) en funci?n de la pensi?n basi corresponent a cada Cos i dels a?us complets de cotizaci?n (la cuant?a inicial de la pensi?n ?s la resultant d'incrementar la pensi?n basi en un 2 per cent de la mateixa per cada a?o de cotizaci?n, sent l'increment m?nimo del 20 per cent( aplicable als mutualistes amb menys de 10 a?us de cotizaci?n).

Les pensions inicials oscil?len entre les cuant?as m?nimas de 120,54, 106,64, 95,04, i 83,45 euros mensuals, per als Cossos de M?dicos Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents, respectivament, i els 190,86, 168,85, 150,48 i 132,13 euros mensuals, per als mateixos Cossos en el sup?sit de 45 a?us de cotizaci?n.

En aquesta Mutualitat les cuant?as finals de les pensions (aplicables, despr?s del proc?s de reducci?n previst en els Acords d'Integraci?n, a partir del cinqu? a?o posterior al de la data d'arrencada) s?n del mateix import per als mutualistes de cada Cos (37,56, 36,06, 32,45 i 30,05, per a M?dicos Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents, respectivament)

>

Reconeixement i pagament (aplicaci?n de les normes sobre l?mite de percepci?n i concurr?ncia de pensions p?blicas)

La l?nea d'actuaci?n de Mugeju ?s la seg?ent:

  1. Reconeixement del dret a la pensi?n del Fons Especial, per? sense abonament de la mateixa, quan l'import de les altres p?blicas declarades per l'interessat i que ja v?nia percebent, o vagi a percebre, superi el limiti m?ximo de percepci?n de pensions p?blicas que figuri en la Llei de Pressupostos de l'a?o que correspongui.
  2. Reconeixement del dret i pagament minorat de la pensi?n, quan l'import de les altres pensions no arriba al limiti m?ximo de percepci?n, per? en sumar la que li correspon en el Fons Especial si se supera el citat limiti.
  3. Reconeixement del dret a la pensi?n i pagament ?ntegro de la mateixa, quan la suma de totes les pensions p?blicas, inclosa la del Fons Especial, no arriba a superar el limiti m?ximo de percepci?n.