Modificaci?n de la Cartera de Servicis de MUGEJU

Recomanar esta not?cies

El Bolet?n Oficial de l'Estat n? 101, de 27 d'abril de 2019, ha publicat l'Orde SCB/480/2019, de 26 d'abril per la qual es modifiquen els annexos I, II i VI del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per al seu actualizaci?n. (Entrada en vigor 1 de juliol de 2019).

Les principals modificacions que introdu?x s?n:

  • Entre les actuacions del garbellat poblacional de c?ncer de c?rvix, s'incorporar? la determinaci?n del virus del papil?loma hum? d'alt risc. La implantaci?n del garbellat s'har? de manera progressiva de manera que en el termini de 5 a?us des de l'entrada en vigor de l'Orde les administracions sanit?ries i les mutualitats haver de?n haver iniciat este programa i en 10 a?us la cobertura, entesa com invitaci?n a participar, s'aproximar? al cent per cent.

Les modificacions introdu?des en el garbellat poblacional del c?ncer de c?rvix, quedar?n incorporades, en el Concert d'Assist?ncia Sanit?ria de mutualistes de MUGEJU vigent (cl?usula 2.2.2) amb els calendaris d'implantaci?n arreplegats en l'Orde.

  • Incorporar la micropigmentaci?n de l'areola mam?ria i del peix?n com a part de la reconstrucci?n mam?ria en dones mastectomizadas, que ja es trobava arreplegat en el vigent Concert d'Assist?ncia Sanit?ria.
  • Com a part dels productes sanitaris es facilitar?, seguint el corresponent protocol, el lector ocular o un altre sistema de comunicaci?n per a pacients amb trastorns neuromotores greus, amb afectaci?n severa de tots dos membres superiors i impossibilitat de comunicaci?n oral o escrita, fonamentalment pacients amb esclerosi lateral amiotr?fica, trombosi de l'art?ria basilar, parell?lisis cerebral infantil, traumatisme craneoencef?lico i mielinosis pontina, amb suficient capacitat mental, intel?lectual, d'aprenentatge i de control per al seu maneig de forma segura i efica?.
  • Augmentar l'edat de financiaci?n dels aud?fonos dels 16 fins als 20 a?us, incorporant anualment un tram m?nimo de dos a?us fins a aconseguir els 26 a?us. Esta modificaci?n s'incorporar? al nou cat?logo de prestaci?n ortoprot?sica que MUGEJU elaborar? en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de l'Orde SCB/480/2019, de 26 d'abril, conforme al previst en la disposici?n addicional 4? de la mateixa.