Actualizaci?n de ?Criterios e protocolos? Hormona de crecemento

Recomendar estas noticias

Comun?case que desde o Comit? Asesor da Hormona de crecemento e Sustancias relacionadas actualiz?ronse os ?Criterios? e ?Protocolos? para a utilizaci?n da hormona de crecemento.

Os Criterios e Protocolos est?n dispo?ibles na p?gina Web do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social na secci?n profesionais-farmacia:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/hormonacrecimiento/home.htm

As? como na p?gina Web da Mutualidade Xeral Xudicial

http://www.mugeju.es

Desde o 1 de xullo de 2019?deberse?n seguir estes novos ?Criterios? as? como presentar todas as solicitudes de tratamento nestes protocolos que est?n dise?ados para ser cumprimentados directamente antes do seu impresi?n.

A solicitude do tratamento ao Comit? Asesor debe realizarse cumprimentando os protocolos de inicio e de seguimento que se especifican nos modelos adxuntos, e que conte?en todos o par?metros a avaliar nos que se basean os criterios de autorizaci?n e renovaci?n do tratamento. As? mesmo, debe achegarse xunto co protocolo de inicio, o consentimento informado do paciente debidamente cumprimentado.?A ausencia de cumplimentaci?n de todos e cada un dos datos solicitados pode ser motivo dun informe negativo para o inicio ou continuidade do tratamento con Hormona de Crecemento.

  • Protocolo de solicitude de inicio de tratamento
  • Protocolo de seguimento
  • Consentimento informado