Nota informativa sobre el sistema de monitorizaci?n de glucosa mitjan?ant sensors

Recomanar esta not?cies

La Resoluci?n de 28 d'agost de 2018, de la Direcci?n General de Cartera B?sica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farm?cia, determina la submissi? del sistema de monitorizaci?n de glucosa mitjan?ant sensors (tipus flaix) a estudi de monitorizaci?n.(BOE n? 226 de 18 de setembre de 2018).

Esta prestaci?n forma part del punt 6.4.1. de l'annex II de la cartera de servicis comuns d'atenci?n prim?ria i del punt 1.4 de l'annex III de la cartera de servicis comuns d'atenci?n especialitzada del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre per la qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per al seu actualizaci?n.

Esta prestaci?n ?sistema de monitorizaci?n de glucosa mitjan?ant sensors (tipus flaix)?, es facilitar?n, per part de les Entitats M?dicas a tots els beneficiaris de MUGEJU, sense cost algun, que re?nan els seg?ents requisits:

Diagn?stico: Diabetis mellitus tipus 1, que requerisca m?ltiples dosi d'insulina

Edat: 4 a 17 a?us (tots dos inclusivament)

Controls de gluc?mia: m?s de 6 controls diaris

Este sistema de monitorizaci?n de glucosa mitjan?ant sensors (tipus flaix) est? inclosa en la cartera de servicis del Sistema Nacional de Salut, i per tant en el Concert d'Assist?ncia Sanit?ria de mutualistes de MUGEJU vigent (cl?usulas 2.2.2, 2.8.3 b) i 2.10.5), i ha de ser subministrat per les Entitats M?dicas als mutualistes de MUGEJU que re?nan els requisits es?alados anteriorment, sense cost algun per als mutualistes.

Els mutualistes que est?n adscrits als Servicis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas i a l'INGESA tambi?n podr?n accedir a esta nova prestaci?n, pels procediments que establisquen cada Comunitat Aut?noma i l'INGESA.