?Qu? ? MUGEJU?

Recomendar esta p?gina

Entidade Xestora do R?gimen Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administraci?n de Xustiza

A Disposici?n Adicional Segunda da Lei 29/1975, de 27 de xu?o, sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civ?s do Estado, DETERMIN? QUE ?A Seguridade Social do persoal ao servizo da Administraci?n de Xustiza regularse? nunha Lei especial, adaptada ?s directrices da presente Lei e en r?gimen de mutualismo, a trav?s dunha Mutualidade de Funcionarios da Administraci?n de Xustiza.

En cumprimento do devandito mandato legal, mediante o Real Decreto-Lei 16/1978, se estableci? o R?gimen especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administraci?n de Xustiza e cre? a Mutualidade Xeral Xudicial como entidade xestora do mutualismo xudicial.

Devandito R?gimen Especial queda integrado por dous mecanismos de cobertura:

  • O R?gimen de Clases Pasivas do Estado, que se rexe polas s?as normas espec?ficas.
  • O Mutualismo Xudicial, regulado actualmente polo Texto Refundido das disposici?ns legais vixentes sobre o R?gimen especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administraci?n de Xustiza, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000, e xestionado pola Mutualidade Xeral Xudicial.

MUGEJU ? a denominaci?n abreviada coa que com?nmente co??cese ? Mutualidade Xeral Xudicial, Organismo P?blico con personalidade p?blica diferenciada, patrimonio e tesorer?a propios, as? como autonom?a de gesti?n nos t?rminos establecidos para o Organismo Aut?nomos na Lei 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci?n e Funcionamento da Administraci?n Xeral de Estado, adscrito ao Ministerio de Xustiza a trav?s da Secretar?a de Estado de Xustiza.

A Mugeju ten como finalidade xestionar e prestar de forma unitaria para todos os membros das carreiras, corpos e escalas da Administraci?n de Xustiza, para os funcionarios en pr?cticas ao servizo de dita Administraci?n e para os do Corpo de Letrados de carreira que integran o Corpo de Letrados do Tribunal Constitucional, o mecanismo de cobertura do Sistema de Mutualismo Xudicial establecidos no texto refundido das disposici?ns legais vixentes sobre o R?gimen especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administraci?n de Xustiza.