Prestazio Osagarriak: hortzak, oftalmológicas, ortoprotesikoak eta abar.

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
3 hilabete
Isilik
Baiestekoa

1. Mutualitate Orokor Judizialak egiteko laguntza ekonomikoak ematen ditu erosketa, alokairu eta konponketa hala, hainbat ortopedia produktuak contenidos en el catálogo de material ortoprotésico, en el que además se regulan los períodos de carencia y los importes máximos de financiación, conforme se contiene en la Resolución de 4 de diciembre de 2019 (BOE 18/12/2019) que actualiza parcialmente el catálogo contenido en el anexo I de la Resolución de 6 de mayo de 2008 (BOE 23/05/2008).

Erabaki berrian eragiten die itundutako mediku pribatuen mutualista atxikitako erakundeak , y establece las reglas para el procedimiento de acceso a la prestación, su obtención, los requisitos generales de la prescripción y dispensación de los productos así como, para determinados productos ortoprotésicos, la aportación del usuario prevista en la repetida normativa. La ayuda por la prestación de productos de ortoprótesis externas se configura, por tanto, como un reintegro de gastos acreditados según factura.

La solicitud de la prestación se realizará cumplimentando el formulario correspondiente, accesible en la página web de la Mutualidad ( www.mugeju.es ), eta horietan presentándola Lurralde ordezkaritzak edo egoitza elektronikoaren bidez ( http :///sedemugeju.gob.es ).

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  1. Faktura egin eta emateko behar den (baimendutako establezimendu guztiak baliozkoak izateko legezko eta arauzko baldintzak bete beharko ditu. Bertan adieraziko da jaso eta prezioak ere kontzeptu guztiak ordaindu arte edo joan behar izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria (.
  2. Preskripzioa agiria egin beharko duen mediku espezialista bat justifikatzen duen patologia.

2. Halaber, MUGEJU egiteko laguntza ekonomikoak ematen ditu hortz prestazioak, prestazio sanitario eta bestelako oftalmológicas , conforme a lo establecido en la Resolución de 4 de diciembre de 2019 (BOE 18/12/2019), por la que se actualiza la regulación de las prestaciones complementarias y se generaliza su tramitación en formato electrónico, a través de la sede electrónica ( http :///sedemugeju.gob.es ). Dena den, eskaerak aurkez daitezke paperean zerbitzu zentralen aurrean, bertan Lurralde ordezkaritzak o en cualquiera de los registros públicos legalmente habilitados indicados durante los días hábiles/laborables de los meses de urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian urte natural bakoitzeko.

Informazio osagarria

Laguntzeko Prestazio Osagarriak eskatzeko orria

Resolución de 4 de diciembre de 2019 que actualiza parcialmente el catálogo contenido en el anexo I de la Resolución de 6 de mayo de 2008

Abenduaren 4ko ebazpena 2019 (18/12/2019 EAO), honako prestazio osagarriak arautzea da