Medicaments i productes sanitaris a c?rrec de les entitats m?dicas concertades

Recomanar aquesta prestaci?n

S?n a c?rrec de l'Entitat m?dica i subministrats pels seus mitjans als beneficiaris els productes sanitaris que es relacionen a continuaci?n:

a)?? Els sistemes d'administraci?n de nutrici?n enteral domicili?ria, c?nul?les de traqueotom?a, laringuectom?a i sondes vesicals especials que no siguin dispensables mitjan?ant recepta de Mugeju, quan aquests productes haguessin estat degudament indicats per un especialista de l'Entitat

b)?? Els dispositius intrauterinos (DIU) de qualsevol ?ndole.

c)?? Les bombes d'infusi?n local per l'administraci?n parenteral d'insulina i altres f?rmacos.

d)?? Les xeringues per l'administraci?n d'insulina uotros f?rmacos antidiab?ticos incloses les agulles corresponents o altres sistemes no precarregats d'administraci?n, as? com el material fungible de les bombes d'insulina i les agulles per al subministrament dels sistemes precarregats d'insulina o altres f?rmacos antidiab?ticos que manquin d'ells.

i)? Les tires reactives per medici?n de gluc?mia, glucosuria i combinades glucosa/cossos cet?nicos, as? com el gluc?metro i les llancetes necess?ries per la medici?n, en els pacients diab?ticos. En tot cas, l'Entitat haver de? garantir a dites pacients qualsevol dels productes existents al mercat quan segons el parer del facultatiu prescriptor s'adaptin millor a les seves necessitats individuals i a les seves habilitats/habilitats personals.

Tots aquests productes se subministrar?n atenent a criteris de dilig?ncia, proporcionalitat i m?xima atenci?n a la situaci?n del pacient.

En aquells sup?sits en qu?, per causes imputables a l'Entitat, el subministrament no s'ajust?s a aquests criteris, el mutualista podr? adquirir directament el producte i sol?licitar el reintegrament a l'Entitat