Medicamentos de dispensación hospitalaria, sen cupón precinto

Recomendar esta prestación

A prescrición médica a mutualistas e beneficiarios de  medicamentos de dispensación en farmacia hospitalaria debe ser comunicada por estes a MUGEJU, presentando o informe do médico prescriptor e indicando o hospital no que se vai a retirar a medicación.


MUGEJU procede entón a autorizar á farmacia hospitalaria do hospital indicado, a facturación ao Organismo do custo do tratamento prescrito, por período máximo dun ano, debendo renovar a autorización, se procedese, á finalización do mesmo.


É moi importante que o hospital remita xunto con cada factura xustificante de retirada de medicamentos de dispensación hospitalaria sen cupón precinto, que debe ser  asinado polo paciente/mutualista e no seu caso pola persoa que retire a medicación da farmacia hospitalaria no seu nome.


Este modelo de xustificante pode descargarse en: