Medicamentos de dispensaci?n hospitalaria, sen cup?n precinto

Recomendar esta prestaci?n

A prescripci?n m?dica a mutualistas e beneficiarios de ?medicamentos de dispensaci?n en farmacia hospitalaria debe ser comunicada por estes a MUGEJU, presentando o informe do m?dico prescriptor e indicando o hospital no que se vai a retirar a medicaci?n.


MUGEJU procede ent?n a autorizar ? farmacia hospitalaria do hospital indicado, a facturaci?n ao Organismo do custo do tratamento prescrito, por per?odo m?ximo dun a?ou, debendo renovar a autorizaci?n, se procedese,?? finalizaci?n do mesmo.


? moi importante que o hospital remita xunto con cada factura xustificante de retirada de medicamentos de dispensaci?n hospitalaria sen cup?n precinto, que debe ser ?asinado polo paciente/mutualista e no seu caso pola persoa que retire a medicaci?n da farmacia hospitalaria no seu nome.


Este modelo de xustificante pode descargarse en: